פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/12/19
תשלום קרן אחרון 31/12/19
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב A3
שיעור ריבית 4.9
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/19
תאריך אקס 31/12/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 7.9
ערך מתואם ברוטו 101.93
מח"מ 0.11
נטו מקוזז 6.68
נטו להחזקה 4.42
ערך מתואם נטו 101.64
טווח לפדיון 0.11
מרווח ממשלתי 7.85

תיאור אג"ח

שיעבודים:

שעבוד שוטף שלילי
- החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך בהחלטה מיוחדת.

התניות פיננסיות:

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות - שיעור הריבית 
יעלה בשיעור של 0.25% בגין כל חריגה מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן: (א) ההון הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) יפחת מ - 500 מיליון דולר ארה"ב, (ב) יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן יפחת מ - 25%. העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין כל חריגה מאמת מידה פיננסית.

יחס ההון למאזן המינימאלי - יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת מ - 25%.

סך הנזילות המינימאלית - אמצעיה הנזילים של החברה בתום כל רבעון לא יפחתו מסך השווה לשני תשלומי הריבית החצי שנתית של אגרות החוב שבמחזור הסמוכים לאותו מועד.

הסכום המינימאלי של נדל"ן להשקעה - נדל"ן להשקעה מנכסים מניבים בצירוף סך המזומן בחברה ובניטרול סך השווה לשני תשלומי הריבית החצי שנתית של אגרות החוב שבמחזור הסמוכים לאותו מועד, לא יפחת מ - 200 מיליון דולר ארה"ב.

חלוקת דיבידנד - החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
(1) ההון של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ- 600 מיליון דולר ארה"ב.
(2) דירוג אגרות החוב אינו נמוך מדירוג של BBB פלוס.
(3) יחס חוב פיננסי נטו סולו ל -NAV לא יעלה על 40%.
(4) סך המזומן בחברה לאחר חלוקת הדיבידנד, לא יפחת מ- 100 מיליון דולר.
(5) יחס ההון המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת מ- 35% (לפני החלוקה בניכוי הדיבידנד שיחולק).

מגבלת האשראי - החברה מתחייבת כי היא לא תיטול אשראים נוספים אלא אם החוב הפיננסי נטו סולו של החברה בטרם נטילת האשראי הנוסף, בתוספת האשראי הנוסף, לא יעלה על 45% מה - NAV.

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב - אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס (דירוג A) אזי יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% בגין כל דרגה מתחת לדירוג הבסיס ועד לתוספת ריבית מקסימלית של 1.25% לשנה לכל היותר.

• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על
21 ימים תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב בארבע דרגות מתחת לדירוג הבסיס באופן ששיעור הריבית הנוסף יסתכם ב 1%.

• שיעור העלייה המקסימלי של הריבית בגין ירידה בדירוג או חריגה מאמת מידה פיננסית הוא 1.25%.

הרחבת סדרה (א')/ הנפקת סדרות נוספות - תבוצע בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן: (א) ההנפקה הנוספת של אגרות חוב לא תפגע בדירוג אגרות החוב שיהיה ערב הרחבת הסדרה, (ב) במועד ההנפקה הנוספת החברה עומדת בהתניות הפיננסיות (ההון המינימאלי, יחס ההון למאזן המינימאלי, סך הנזילות המינימאלית, הסכום המינימאלי של נדל"ן להשקעה, מגבלת האשראי).

פדיון מוקדם - החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם.

עילות לפירעון מיידי:

• אם ההון של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) יפחת מההון המינימאלי במשך שני רבעונים רצופים.
• יחס ההון (כולל זכויות מיעוט) למאזן יפחת מהיחס המינימאלי במשך שני רבעונים רצופים..
• אם האמצעים הנזילים של החברה פחתו מסך הנזילות המינימאלית במשך שני רבעונים רצופים.
• אם סכום הנדל"ן להשקעה יפחת מהסכום המינימאלי של נדל"ן להשקעה במשך שני רבעונים רצופים.
• אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד.
• ככל שדירוג אגרות החוב על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB מינוס.
• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.
• במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה א') או תנפיק סדרות נוספות של אגרות חוב, בניגוד להוראות.
• אם החברה נטלה אשראי בניגוד להוראות מגבלת האשראי.
• אם החברה תפר איזו מהתחייבותיה בקשר עם שעבוד שלילי.
• אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/12/19 2.45 100 525,000 12,862 537,862
סה"כ 525,000 12,862 537,862
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות