פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 20/09/19
תשלום קרן אחרון 20/09/24
דרוג מעלות + אופק יציב AA
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 20/09/19
תאריך אקס 08/09/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.24
ערך מתואם ברוטו 102.07
מח"מ 3.37
נטו מקוזז -0.85
נטו להחזקה -1.23
ערך מתואם נטו 101.73
טווח לפדיון 5.17
מרווח ממשלתי 0.6

תיאור אג"ח

שיעבודים:

 • אגרות החוב לא תהיינה מובטחות בבטוחה כלשהי.
 • שיעבוד שלילי- כל עוד אגרות החוב במחזור, החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי.

אמות מידה פיננסיות:

 • הרחבת סדרה - הנפקה נוספת של אגרות חוב לאחר הנפקתן לראשונה, תבוצע בכפוף לכך שההנפקה הנוספת לא תגרום במישרין לירידה בדירוג אגרות החוב מתחת לדירוג כפי שיהיה ערב ההנפקה הנוספת של אגרות החוב.
 • החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, תשמור על מעמדה כקרן השקעות במקרקעין.
 • ההון העצמי (בניכוי זכויות מיעוט) של החברה על פי דוחותיה המאוחדים לא יפחת מתחת לסך של 600 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים. סטיה של עד 
  5% מאמת המידה הנ"ל לא תיחשב הפרה של ההתחייבות לעמידה באמת המידה הפיננסית האמורה.
 • פיצוי עבור הורדת דירוג - אם הדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (A+) אזי שיעור הריבית השנתית יעלה בשיעור של 0.25%, כל ירידה נוספת במדרגת דירוג תגרום לעלייה נוספת בשיעור הריבית  בשיעור של 0.25% ועד לעלייה מקסימלית של 1% בשיעור הריבית.

עילות לפירעון מיידי:

 • אי עמידתה של החברה בהתחייבות של שמירה על מעמדה של החברה כקרן השקעות במקרקעין למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
 • אי עמידתה של החברה בהתחייבות של הון עצמי מינימאלי למשך תקופה של שני רבעונים רצופים תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
 • אם סדרת אגרות חוב אחרת של החברה אשר רשומה למסחר בבורסה הועמדה לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה, או אם הועמד לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה חוב מהותי אחר של החברה.
 • אם במשך תקופה העולה על שישים ימים רצופים אגרות החוב לא תהיינה מדורגות על ידי אף חברה מדרגת כלשהי עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 • במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב בניגוד להוראות.
 • אם החברה תיצור שעבוד בניגוד להוראות.
 • אם עודכן הדירוג של אגרות החוב כך שלאחר עדכון הדירוג, במשך שלושה חודשים רצופים דירוג אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג (BBB-).

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
20/09/19 2 3.12 21,518 13,771 35,289
20/03/20 1.94 -- -- 13,344 13,344
20/09/20 1.94 3.12 21,518 13,344 34,862
20/03/21 1.88 -- -- 12,918 12,918
20/09/21 1.88 18.75 129,106 12,918 142,024
20/03/22 1.5 -- -- 10,328 10,328
20/09/22 1.5 25 172,142 10,328 182,470
20/03/23 1 -- -- 6,886 6,886
20/09/23 1 25 172,142 6,886 179,027
20/03/24 0.5 -- -- 3,443 3,443
20/09/24 0.5 25 172,142 3,443 175,585
סה"כ 688,567 107,609 796,176
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות