פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 20/09/20
תשלום קרן אחרון 20/09/24
דרוג מעלות + אופק יציב ilAA
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 20/03/20
תאריך אקס 08/03/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.1
ערך מתואם ברוטו 101.69
מח"מ 3.14
נטו מקוזז -0.69
נטו להחזקה -1.08
ערך מתואם נטו 101.46
טווח לפדיון 4.78
מרווח ממשלתי 0.69

תיאור אג"ח

שיעבודים:

 • אגרות החוב לא תהיינה מובטחות בבטוחה כלשהי.
 • שיעבוד שלילי- כל עוד אגרות החוב במחזור, החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי.

אמות מידה פיננסיות:

 • הרחבת סדרה - הנפקה נוספת של אגרות חוב לאחר הנפקתן לראשונה, תבוצע בכפוף לכך שההנפקה הנוספת לא תגרום במישרין לירידה בדירוג אגרות החוב מתחת לדירוג כפי שיהיה ערב ההנפקה הנוספת של אגרות החוב.
 • החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, תשמור על מעמדה כקרן השקעות במקרקעין.
 • ההון העצמי (בניכוי זכויות מיעוט) של החברה על פי דוחותיה המאוחדים לא יפחת מתחת לסך של 600 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים. סטיה של עד 
  5% מאמת המידה הנ"ל לא תיחשב הפרה של ההתחייבות לעמידה באמת המידה הפיננסית האמורה.
 • פיצוי עבור הורדת דירוג - אם הדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (A+) אזי שיעור הריבית השנתית יעלה בשיעור של 0.25%, כל ירידה נוספת במדרגת דירוג תגרום לעלייה נוספת בשיעור הריבית  בשיעור של 0.25% ועד לעלייה מקסימלית של 1% בשיעור הריבית.

עילות לפירעון מיידי:

 • אי עמידתה של החברה בהתחייבות של שמירה על מעמדה של החברה כקרן השקעות במקרקעין למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
 • אי עמידתה של החברה בהתחייבות של הון עצמי מינימאלי למשך תקופה של שני רבעונים רצופים תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
 • אם סדרת אגרות חוב אחרת של החברה אשר רשומה למסחר בבורסה הועמדה לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה, או אם הועמד לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה חוב מהותי אחר של החברה.
 • אם במשך תקופה העולה על שישים ימים רצופים אגרות החוב לא תהיינה מדורגות על ידי אף חברה מדרגת כלשהי עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 • במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב בניגוד להוראות.
 • אם החברה תיצור שעבוד בניגוד להוראות.
 • אם עודכן הדירוג של אגרות החוב כך שלאחר עדכון הדירוג, במשך שלושה חודשים רצופים דירוג אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג (BBB-).

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
20/03/20 2 -- -- 13,354 13,354
20/09/20 2 3.23 21,539 13,354 34,893
20/03/21 1.94 -- -- 12,927 12,927
20/09/21 1.94 19.35 129,234 12,927 142,161
20/03/22 1.55 -- -- 10,336 10,336
20/09/22 1.55 25.81 172,312 10,336 182,648
20/03/23 1.03 -- -- 6,891 6,891
20/09/23 1.03 25.81 172,312 6,891 179,203
20/03/24 0.52 -- -- 3,445 3,445
20/09/24 0.52 25.81 172,312 3,445 175,757
סה"כ 667,709 93,907 761,616
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות