פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 01/04/20
תשלום קרן אחרון 01/04/25
דרוג מעלות + אופק שלילי A
דרוג מידרוג + אופק שלילי A2
שיעור ריבית 4.34
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/10/19
תאריך אקס 19/09/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.57
ערך מתואם ברוטו 102.28
מח"מ 3.49
נטו מקוזז 1.03
נטו להחזקה 0.44
ערך מתואם נטו 101.85
טווח לפדיון 5.62
מרווח ממשלתי 2.44

תיאור אג"ח

שיעבודים:

• אגרות החוב אינן מובטחות בביטחונות.
• שיעבוד שלילי- החברה לא תיצור ולא תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשהם בדרגה כלשהי על אילו מנכסיה, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם תפנה אל הנאמן בכתב 7 ימים קודם ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו.

אמות מידה פיננסיות:

• סך כל החובות והתחייבויות הפיננסיות נטו (אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים וכן היתרה הבלתי מסולקת בגין כל אגרות חוב של החברה שבמחזור, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בתאגידים בנקאיים ובטוחות סחירות) ביחס לסך המאזן של החברה על פי המאוחדים לא יעלה על 70%.
• חלוקת דיבידנד - החברה לא תבצע חלוקה בסכום העולה על 60% מסכום הרווחים של החברה על פי הדוחות המאוחדים.
• ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 550 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
• פיצוי עבור ירידת דירוג - אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס (A1) אזי יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז. במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% נוספים, סה"כ עלייה של 0.5% בשיעור הריבית. במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות או יותר מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% נוספים, סה"כ עלייה של 0.75% בשיעור הרבית וזהו שיעור העלייה המקסימלי.

עילות לפירעון מיידי:

• אם סדרת אגרות חוב נסחרת אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת (הלוואה שיתרת הערך ההתחייבותי שלה או יתרתה, במועד העמדתה לפירעון מיידי מהווה 10% או יותר מסך התחייבויות הפיננסיות של החברה על פי המאוחדים) הועמדה לפירעון מיידי.
• אם החברה תבצע חלוקה בסכום העולה על 60% מסכום הרווחים.
• אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג Baa3.
• אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה.
• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה, לתקופה העולה על 45 ימים.
• סך כל החובות והתחייבויות הפיננסיות נטו ביחס לסך המאזן של החברה על פי המאוחדים עלה על 70%.
• החברה יצרה שיעבוד בניגוד להוראות.
• ההון העצמי של החברה פחת מסך של 550 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/10/19 2.17 -- -- 33,571 33,571
01/04/20 2.17 9.52 147,340 33,571 180,911
01/10/20 1.96 -- -- 30,382 30,382
01/04/21 1.96 9.52 147,340 30,382 177,722
01/10/21 1.76 -- -- 27,193 27,193
01/04/22 1.76 9.52 147,340 27,193 174,532
01/10/22 1.55 -- -- 23,970 23,970
01/04/23 1.55 23.81 368,349 23,970 392,319
01/10/23 1.03 -- -- 15,980 15,980
01/04/24 1.03 23.81 368,349 15,980 384,329
01/10/24 0.52 -- -- 7,990 7,990
01/04/25 0.52 23.81 368,349 7,990 376,339
סה"כ 1,547,066 278,172 1,825,238
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות