פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 01/04/20
תשלום קרן אחרון 01/04/25
דרוג מעלות + אופק שלילי ilA
דרוג מידרוג + אופק שלילי A2.il
שיעור ריבית 4.34
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/04/20
תאריך אקס 22/03/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.89
ערך מתואם ברוטו 101.88
מח"מ 3.25
נטו מקוזז 0.49
נטו להחזקה -0.18
ערך מתואם נטו 101.66
טווח לפדיון 5.3
מרווח ממשלתי 1.68

תיאור אג"ח

שיעבודים:

• אגרות החוב אינן מובטחות בביטחונות.
• שיעבוד שלילי- החברה לא תיצור ולא תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשהם בדרגה כלשהי על אילו מנכסיה, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם תפנה אל הנאמן בכתב 7 ימים קודם ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו.

אמות מידה פיננסיות:

• סך כל החובות והתחייבויות הפיננסיות נטו (אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים וכן היתרה הבלתי מסולקת בגין כל אגרות חוב של החברה שבמחזור, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בתאגידים בנקאיים ובטוחות סחירות) ביחס לסך המאזן של החברה על פי המאוחדים לא יעלה על 70%.
• חלוקת דיבידנד - החברה לא תבצע חלוקה בסכום העולה על 60% מסכום הרווחים של החברה על פי הדוחות המאוחדים.
• ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 550 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
• פיצוי עבור ירידת דירוג - אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס (A1) אזי יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז. במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% נוספים, סה"כ עלייה של 0.5% בשיעור הריבית. במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות או יותר מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% נוספים, סה"כ עלייה של 0.75% בשיעור הרבית וזהו שיעור העלייה המקסימלי.

עילות לפירעון מיידי:

• אם סדרת אגרות חוב נסחרת אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת (הלוואה שיתרת הערך ההתחייבותי שלה או יתרתה, במועד העמדתה לפירעון מיידי מהווה 10% או יותר מסך התחייבויות הפיננסיות של החברה על פי המאוחדים) הועמדה לפירעון מיידי.
• אם החברה תבצע חלוקה בסכום העולה על 60% מסכום הרווחים.
• אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג Baa3.
• אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה.
• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה, לתקופה העולה על 45 ימים.
• סך כל החובות והתחייבויות הפיננסיות נטו ביחס לסך המאזן של החברה על פי המאוחדים עלה על 70%.
• החברה יצרה שיעבוד בניגוד להוראות.
• ההון העצמי של החברה פחת מסך של 550 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/04/20 2.17 9.52 147,924 33,705 181,629
01/10/20 1.96 -- -- 30,503 30,503
01/04/21 1.96 9.52 147,924 30,503 178,427
01/10/21 1.76 -- -- 27,301 27,301
01/04/22 1.76 9.52 147,924 27,301 175,225
01/10/22 1.55 -- -- 24,065 24,065
01/04/23 1.55 23.81 369,811 24,065 393,876
01/10/23 1.03 -- -- 16,043 16,043
01/04/24 1.03 23.81 369,811 16,043 385,854
01/10/24 0.52 -- -- 8,022 8,022
01/04/25 0.52 23.81 369,811 8,022 377,832
סה"כ 1,553,205 245,571 1,798,776
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות