פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 01/01/20
תשלום קרן אחרון 01/01/21
דרוג מעלות + אופק יציב A
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/01/20
תאריך אקס 22/12/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.48
ערך מתואם ברוטו 106.89
מח"מ 0.63
נטו מקוזז -0.09
נטו להחזקה -1.56
ערך מתואם נטו 106.37
טווח לפדיון 1.14
מרווח ממשלתי 1.41

תיאור אג"ח

• האג"ח אינן מובטחות בשעבוד או בבטוחה כלשהם.
• במקרה והדירוג יופחת ל Baa2 (או דירוג מקביל לו), יוגדל שיעור הריבית שישולם על ע"י החברה ב - 0.5% לשנה מעל לשיעור הריבית שנקבעה. עבור כל דירוג הנמוך מדירוג Baa2, תשולם תוספת של 0.25% לשנה מוכפל במספר
דרגות הדירוג.
• עילות לפירעון מיידי:
1. במקרה בו דירוג האג"ח ע"י מדרוג או חברה מדרגת אחרת הינו Ba2 ומטה.
2. הון העצמי מאוחד יפחת מ - 180 מיליון ₪ למשך תקופה העולה על שני רבעונים.
3. אם החברה תחלק דיבידנד בשיעור העולה על 50% מהרווח הנקי השוטף.
4. העברת השליטה בחברה מידי קבוצת אשטרום.
5. האג"ח יחדלו להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימי עסקים רצופים.
• החברה לא תבצע הרחבה של הסדרה באופן בו לאחר ההרחבה תעמוד יתרת הע.נ שבמחזור מעל לסך של 100 מיליון ₪, כל עוד לא חלפו 6 חודשים ממועד ההנפקה הראשון.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/01/20 2.75 50 11,643 640 12,283
01/07/20 1.38 -- -- 320 320
01/01/21 1.38 50 11,643 320 11,963
סה"כ 23,285 1,281 24,566
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות