פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 29/10/19
תשלום קרן אחרון 29/10/19
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.45
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 29/10/19
תאריך אקס 29/10/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1,000
ערך מתואם ברוטו 109.23
מח"מ 0.1
נטו מקוזז 1,000
נטו להחזקה 1,000
ערך מתואם נטו 108.78
טווח לפדיון 0.1
מרווח ממשלתי 1,000

תיאור אג"ח

  • ביום 16.1.2019 הודיעה החברה לפתוח במו"מ עם מחזיקי אגרות החוב וכן על עצירת תשלומים למחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה.
  • ביום 20.8.2019 הודיעה החברה כי התקבל פסק דין של בית המשפט המאשר את הסדר הנושים.
• האג"ח אינן מובטחות בבטוחות או בשעבוד כלשהוא.
• עילות לפירעון מיידי:
-אם החברה לא תפרע סכום כלשהוא שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 14 יום לאחר שהגיע מועד פירעונו.
-אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
29/10/19 2.22 100 21,762 484 22,246
סה"כ 21,762 484 22,246
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות