פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 15/09/19
תשלום קרן אחרון 15/09/19
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.45
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 15/09/19
תאריך אקס 15/09/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1,000
ערך מתואם ברוטו 108.58
מח"מ 0.07
נטו מקוזז 1,000
נטו להחזקה 1,000
ערך מתואם נטו 108.24
טווח לפדיון 0.07
מרווח ממשלתי 1,000

תיאור אג"ח

• האג"ח אינן מובטחות בבטוחות או בשעבוד כלשהוא.
• עילות לפירעון מיידי:
-אם החברה לא תפרע סכום כלשהוא שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 14 יום לאחר שהגיע מועד פירעונו.
-אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
15/09/19 2.22 100 21,719 483 22,202
סה"כ 21,719 483 22,202
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות