פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/12/19
תשלום קרן אחרון 30/12/21
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 1.4
סוג ריבית משתנה
תדירות ריבית רבעוני
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/12/19
תאריך אקס 18/12/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.89
ערך מתואם ברוטו 100.09
מח"מ 1.17
נטו מקוזז 1.6
נטו להחזקה 1.67
ערך מתואם נטו 100.08
טווח לפדיון 2.19
מרווח ממשלתי 1.66

תיאור אג"ח

• האג"ח אינן מובטחות בבטוחות או בשעבודים כלשהם.
• איחור בתשלום קרן / ריבית העולה על 5 ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו, ישא ריבית פיגורים הנהוג באותה עת בבנק לאומי.
• עילות לפירוען מיידי:
-אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 45 ימים לאחר שהגיע זמן פירעונו
- אם ימומשו שעבודים, יוטל עיקול או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל
- אם החברה תפסיק את תשלומיה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/12/19 0.35 33.33 109,228 1,147 110,375
30/03/20 0.23 -- -- 745 745
30/06/20 0.23 -- -- 745 745
30/09/20 0.23 -- -- 745 745
30/12/20 0.23 33.33 109,228 745 109,974
30/03/21 0.11 -- -- 372 372
30/06/21 0.11 -- -- 372 372
30/09/21 0.11 -- -- 372 372
30/12/21 0.12 33.33 109,228 381 109,610
סה"כ 327,685 5,625 333,311
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות