פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/12/19
תשלום קרן אחרון 31/12/21
דרוג מעלות + אופק יציב A
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/19
תאריך אקס 17/12/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 2.37
ערך מתואם ברוטו 123.21
מח"מ 1.1
נטו מקוזז 1.69
נטו להחזקה 0.9
ערך מתואם נטו 122.71
טווח לפדיון 2.14
מרווח ממשלתי 3.39

תיאור אג"ח

שיעבודים:
  • אג"ח אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
  • החברה תהיה רשאית לשעבד את רכושה ללא הסכמה כלשהי מהנאמן.

הרחבת סדרה:

הרחבת סדרה/הנפקת סדרות נוספות - החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומבלי להידרש להסכמת הנאמן או מחזיקי אגרות החוב אגרות חוב נוספות מסדרה כב' או סדרות נוספות של אגרות חוב.

עילות לפירעון מיידי:

  • אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר עם אגרות החוב תוך 7 ימי עסקיםממועד פרעונו של אותו סכום.
  • אם יינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק וצו בית המשפט או החלטה כאמור לא יבוטלו תוך 45 יום ממועד מתן הצו או ההחלטה וכל עוד הצו או ההחלטה בתוקף.
  • אם יתמנה מפרק לחברה (זמני או קבוע) ומינוי כאמור לא יבוטל תוך 45 יום.
  • אם יתמנה כונס נכסים (זמני או קבוע) לחברה או על נכסיה כולם או על חלק מהותי מהם ומינוי כאמור לא יבוטל בתוך 45 יום ממועד הוצאתו וכל עוד המינוי בתוקף.
  • אם יוטל עיקול או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל על חלק מהותי של נכסי החברה ולא יוסר העיקול או לא תבוטל הפעולה תוך 45 יום לאחר שהוטל העיקול או בוצעה הפעולה והנאמן יראה בכך סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
  • אם תפסיק החברה או תתעתד להפסיק את תשלומיה או תחדל או תתעתד לחדול לנהל עסקים או קיים סיכון ממשי שהחברה תחדל לנהל עסקים והנאמן יראה באיזה מאירועים הללו סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/12/19 2.25 20 75,754 8,522 84,276
30/06/20 1.8 20 75,754 6,818 82,572
31/12/20 1.35 20 75,754 5,113 80,867
30/06/21 0.9 20 75,754 3,409 79,163
31/12/21 0.45 20 75,754 1,704 77,459
סה"כ 378,770 25,567 404,337
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות