הסכם למתן שירותי מידע

1.     הגדרות

1.1    "החברה" - קו מנחה - LMK  בע"מ, לרבות כל חברת בת וכל חברה מסונפת או תאגיד קשור.

1.2    "השירותים" - שירותי מידע, ניתוב והשכרת ציוד תקשורת ומחשבים.

1.3    "הלקוח" - המזמין כמפורט בטופס הזמנת השירותים לרבות עובדיו, סוכניו, חליפין, נציגיו, יורשיו או אפוטרופוסיו או כל גוף או אדם הבא מטעמו ו/או במקומו על פי דין.

1.4    "התוכנות" - תוכנות אשר החברה תאפשר ללקוח להשתמש בהן במסגרת מתן השירותים ו/או תוכנות המשמשות את החברה לצורך מתן השירותים, בין אם הן בבעלות החברה ובין אם הן בבעלות צד ג' שנתן לחברה זכות להשתמש בהן.

1.5    "המידע" -  מידע אשר החברה תאפשר ללקוח להשתמש בו במסגרת מתן השירותים, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם הוא בבעלות צד ג' שנתן לחברה זכות שימוש בו.

 1.6    "ספקי המידע" - גופים המספקים מידע לחברה.

1.7    "ספקי שירות" - גופים אשר התקשרו עם החברה ומאפשרים לה ניתוב לקוחות החברה לצורך קבלת השירות המוצע על-ידם.

1.8    "מחירוני החברה" - לרבות מחירוני ספקי המידע וספקי השירות.

1.9    "החוזה" - טופס ההזמנה, הנספחים והחוזרים המצורפים אליו כחלק בלתי נפרד הימנו כפי שהם כיום וכפי שישונו מעת לעת על ידי החברה ו/או על ידי ספקי המידע ו/או ספקי השירות.

 

2.     העסקה

2.1    החברה תאפשר ללקוח גישה למידע ותנתב לקוחות לשירותים הניתנים על-ידי ספקי השירות בתמורה לדמי שירות כפי שיפורטו להלן.

2.2    החברה תציע ללקוח שירותי השכרת ציוד תקשורת ומחשבים כמפורט בנספח "א" של חוזה זה.

 

3.     תנאי התקשרות

3.1    התקשרות הלקוח והחברה תעשה באמצעות: ציוד של הלקוח אשר עומד בדרישות מינימום כפי שיפורסמו על ידי קו מנחה מעת לעת.

3.2    החברה תפעל ככל הניתן להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין. במקרה שהחברה תאלץ לבצע פעולות אחזקה או לפעול לתיקון תקלות, הדבר יעשה תוך מאמץ להקטין את הפגיעה בלקוח למינימום ההכרחי.

3.3    הלקוח ישתמש בשירותים בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות הפעלה, לחוזרים ולהנחיות שיוצאו על ידי החברה, ספקי השירות וספקי המידע מעת לעת.

3.4    מבלי לפגוע באמור לעיל, הלקוח ימנע משימוש בשירותים לביצוע הימורים בלתי חוקיים, הפצת חומר פורנוגרפי, וירוסי מחשב, פריצה למערכת מחשב, הפרת זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, פגיעה במערכת בטחון המידע, גישה למערכות ולקבצים ללא הרשאה או כל שימוש אחר העלול לגרום נזק ו/או הפרעה ו/או הגבלת השימוש בשירותים ו/או עלול להוות הפרה של זכויות של החברה, ספקי המידע, ספקי השירות, לקוחות אחרים, משתמשים או צד ג' כלשהו.

  3.5    הלקוח ישפה את החברה, את ספקי המידע ואת ספקי השירות, מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) אשר נגרמו להם ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו ו/או שנעשה דרך סיסמאותיו בשירותים לרבות בגין נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות שנגרמו בעקבות הפרת הוראה מהוראות החוזה ו/או פעולה בניגוד להוראות אחרות שהועברו ללקוח מדי פעם בפעם.

3.6    הלקוח ישנה את סיסמאותיו מפעם לפעם, באופן שלא יתאפשר לצד ג' כלשהו שימוש לא חוקי בשירותים כאמור בסעיף 3.5 לעיל.

3.7    מובהר בזאת כי זכות השימוש בשירותים על פי תנאי חוזה זה הנה ללקוח בלבד. הלקוח לא יאפשר שימוש מכל סוג ומין שהוא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לאחר, למעט לעובדיו לצורך עבודתם אצל הלקוח בלבד.

3.8    הלקוח לא יעביר ו/או ישאיל ו/או ישעבד ו/או ימשכן לצד ג' כלשהו, לשום צורך שהוא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה את זכות השימוש בשירותים.

3.9    הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא יודע שהשירותים על פי חוזה זה ניתנים על ידי החברה מכוח רשיון מיוחד לפי חוק הבזק, התשמ"ב - 1982, ומכוח חוזים של החברה עם ספקי המידע ועם ספקי השירות (שהחברה הנה נציגתם בישראל של חלק מהם) והנם בהתאם ובכפוף לתנאי רשיון זה וחוזים אלה, לשינויים שיחולו בהם, להשעייתם ולביטולם. 3.10 הוראות סעיף 3 לעיל הנן מהוראותיו היסודיות של חוזה זה.

4.  הגבלת אחריות

4.1    הלקוח אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירותים. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של החברה, כי השירותים המוצעים על-ידה עונים לצרכיו של הלקוח או כי השירותים או הנתונים מתאימים למטרה כלשהי ממטרות הלקוח. כל השירותים שמעניקה החברה מסופקים ללקוח על בסיס "AS IS" והחברה אינה אחראית כלפי הלקוח בשל אי יכולתו לעשות שימוש בשירותים מסיבה כלשהי אלא כמפורט בסעיף 4.4 להלן.

4.2    ספקי המידע, ספקי השירות והחברה (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל מי שבא מטעמם) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור והנוגע לחוזה כמפורט:

(1)        נזק שמקורו בשירותים, נתינתם, ביטולם, השהייתם או הפסקתם ו/או הפרעות במתן השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו רשת התקשורת ו/או מרכיב תקשורת כלשהו לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורם בספקי השירות ו/או המידע או בתקשורת ביניהם לבין החברה ו/או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע וספקי השירות.

(2)     נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורה בפעילות של צד ג'.

(3)     נזק שמקורו בתוכנות הנמסרות לשימוש הלקוח במסגרת מתן השירותים.

4.3    ספקי המידע והשרות והחברה (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהן, מורשיהם וכל הבא מטעמם) אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה לנתונים המתקבלים אצל הלקוח, אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שנגרמו ללקוח או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכוח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין (לרבות עוולת רשלנות) ודיני המכר.

4.4    במקרים בהם יוכח כי נזק כאמור נגרם בשל רשלנות החברה, לא תעלה תקרת האחריות של החברה בגין טענה כלשהי על-פי או בקשר לחוזה זה, על סך של פי חמש (5) מדמי השירות החודשיים, מבלי שיהיה באמור לעיל כדי לגרוע מאי חבותה של החברה לכל מקרה של נזק תוצאתי.

4.5    על אף האמור בכל דין, הצדדים מסכימים כי לגבי עילה הנובעת מחוזה זה, תהיה תקופת ההתיישנות שנתיים מיום סיום החוזה, או מיום שנתגלתה עילת התביעה, המוקדם מבניהם. וחתימתם על חוזה זה, כמוה כחתימה על חוזה נפרד כאמור בסעיף 13 לחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958.  

4.6    הוראות סעיף 4 לעיל הנן מהוראותיו היסודיות של חוזה זה.                            

 

 

 

 

 

5.     שמירת סודיות וקנין רוחני

5.1    הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

5.1.1       ידוע לו שהמידע והתוכנות וכל חלק מהן שהועמדו לרשותו במסגרת חוזה זה הנם לצורך שימושו העצמי ובקשר למהלך עסקיו הרגיל בלבד, ורק כל עוד חוזה זה בתוקף.

5.1.2       ידוע לו שהתוכנות וכל חלק מהן אשר החברה תאפשר לו להשתמש בהן במסגרת מתן שירותים הנן רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צד ג' כלשהו ממנו רכשה החברה את זכות השימוש בתוכנה/ות וישארו כאלה במשך כל תקופת החוזה וכי לחברה ו/או לצד ג' כאמור נשמרות כל הזכויות בתוכנות לרבות ובעיקר זכויות היוצרים בהן.

5.1.3       לא יעתיק, יצלם, ידפיס, ישכפל, יפיץ או יפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את התוכנות ו/או המידע ו/או כל פלט או מוצר שלהם או של השירותים, כולם או חלק מהם, בכל צורה שהיא (לרבות הדפסה, שרטוט, דוחות, קבצים או אמצעים מגנטיים) וכי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה כל ניסיון לפענח צופנים ו/או מבנה פנימי של נתונים ו/או להתערב בתקשורת בתוכנות, במידע או בשירותים בצורה כלשהי אלא אם כן התקבלה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. האמור בסעיף זה לא יחול על שימוש בפלט המודפס באמצעות התוכנות לצרכים פנימיים של הלקוח.

5.1.4                 כל אדם ו/או גוף מטעמו של הלקוח לרבות עובדיו, שליחיו וכד' שישתמש בשירותים ו/או בתוכנות ו/או במידע       

               יתחייב לפעול בכפוף לכל האמור בחוזה זה.

5.2    החברה לא תמסור לאחרים אלא באישור מראש ובכתב מאת הלקוח, נתונים על השימוש שעושה הלקוח בשירותים ולא תשתמש בעצמה בנתונים אלה, אלא לצורכי חוזה זה.

5.3    ההתחייבויות כמפורט לעיל בסעיפים 5.1 ו5.2-  תמשכנה לחול גם לאחר תום תקופת החוזה ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.

5.4    הוראות סעיף 5 לעיל הנן מהוראותיו היסודיות של חוזה זה.

5.5   בחתימתו על הסכם זה מסכים המשתמש, במפורש, לכך שכתובת הדוא"ל שמסר לשם קבלת השירותים, תצורף לרשימת התפוצה של קו מנחה, לצורך דיוור ישיר של מידע ו/או שירותים ו/או פרסומת אודות מידע ו/או שירותים המסופקים על ידי קו מנחה. מובהר ומסכם כי קו מנחה תהא רשאית לשלוח למשתמש מידע גם לאחר הפסקת ההתקשרות וכל עוד לא ביקש המשתמש מפורשות להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מרשימת התפוצה של קו מנחה. הפרטים שמוסר המשתמש בעת ההצטרפות לשירותים יישמרו במאגר מידע ממוחשב ומאובטח ולא יועברו מקו מנחה לצד שלישי כל שהוא שאיננו חלק מקבוצת קו מנחה. החברה תאסוף פרטים שנמסרו על ידי המשתמש במהלך ההצטרפות והשימוש בשירותים, ותעקוב אחר פעילותו בשירותים, בכפוף להוראות הדין. המשתמש מסכים במפורש כי החברה תשתמש בנתוני השימוש שלו למטרות חיוב על השימוש בתכנים. כל הודעה תירשם במחשבי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש שלו בשירותים כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא אחר הוראות הליך משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של החברה ו/או של מי מטעמה (3) לאכוף את הוראות תקנון זה, לרבות תשלום; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים.

 

6.     דמי שירות

6.1    תמורת השירותים שסופקו ללקוח ו/או שסופקו דרכו ו/או שסופקו דרך סיסמאותיו ישלם הלקוח לחברה תשלומים בהתאם למפורט במחירוני החברה (להלן: "דמי השירותים").

6.2    לדמי השירותים יתווספו כל אגרה ו/או היטל ו/או מס ו/או כל תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות שהם, אשר יש לשלמם על פי כל דין בגין השירותים הסופיים הניתנים ללקוח ואשר מוטלים מטיבם על הצרכן הסופי (להלן: "תשלומי החובה").

6.3    לדמי השירותים ותשלומי החובה יתווסף מס ערך מוסף אשר יחול על הלקוח וישולם על ידו במועד תשלום דמי השירות בהתאם לשיעורו על פי דין.

6.4    החברה תהיה רשאית לשנות את תעריף דמי השירותים בכל עת לפי שיקול דעתה ובלבד שנתנה על כך הודעה של 30 יום מראש. לקוח אשר בעקבות שינוי בתעריף דמי השירותים יהיה מעוניין להפסיק את ההתקשרות יודיע על כך לחברה תוך 30 יום מיום שקיבל את ההודעה על שינוי התעריף והפסקת ההתקשרות, כאמור לא תהווה הפרה של חוזה זה.

6.5    החברה תשלח ללקוח בתום כל חודש חשבון אשר יפרט את דמי השירותים ודמי השכירות (אם יהיו כאלה) המגיעים לחברה ואת תשלומי החובה בגין השירותים אשר הלקוח השתמש בהם בחודש שחלף (להלן: "החשבון החודשי") אופן התשלום יהיה כמפורט בנספח "א" של חוזה זה.

6.6    רישומי החברה והחשבון החודשי יהוו ראיה לכאורה לגבי חיובי הלקוח בגין דמי השירותים, תשלומי חובה וסכומים אחרים המגיעים לחברה מהלקוח.

6.7    כל חיוב בחשבון החודשי שלא ישולם במועדו יוצמד לשער הדולר של ארה"ב או למדד המחירים לצרכן לפי החלטתה הבלעדית של החברה וישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית המכסימלית שתגבה בבנק הפועלים בע"מ בגין הלוואות דולריות או הלוואות שקליות לפי העניין והכל כפי שיצוין בחשבון החודשי שיישלח ללקוח.

6.8    הוראות סעיף 6 לעיל הנן מהוראותיו היסודיות של חוזה זה.

 

7.     תקופת החוזה

תקופת החוזה הנה החל מיום חתימת חוזה זה ועד (להלן: "תקופת החוזה"):

7.1    30 ימים לאחר שקיבלה החברה הודעה מהלקוח על רצונו להביא חוזה זה לידי סיום ולהפסיק את אספקת השירותים וזאת מבלי שיהיה בכך משום גריעה מהתחייבויותיו של הלקוח לשלם לחברה עבור השירותים שקיבל עד להפסקתם של קבלת השירותים בפועל.

7.2    30 ימים לאחר ששלחה החברה הודעה ללקוח על רצונה להביא חוזה זה לידי סיום ולהפסיק את אספקת השירותים, וזאת מבלי שיהיה בכך משום גריעה מהתחייבויותיו של הלקוח לשלם לחברה עבור השירותים שקיבל עד להפסקתם של קבלת השירותים בפועל.

7.3    מיד עם סיומם, ביטולם או שינויים של הרשיון המיוחד של החברה ו/או חוזה מן החוזים כאמור בסעיף 3.9 לעיל, אלא אם החליטה החברה על-פי שיקול דעתה להפסיק מתן חלק מהשירותים או לשנות חוזה זה בהתאם, ולהמשיך במתן יתר השירותים ללקוח מבלי להביא חוזה זה לסיומו.

7.4    בנוסף ומבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים ו/או אשר יינתנו לחברה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לרבות גביית התשלומים אותם חייב הלקוח במלואם, תהיה החברה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל חוזה זה ולהפסיק את מתן השירותים, כולם או מקצתם, לאלתר, בקרות אחד מהמקרים הבאים:

7.4.1 הלקוח לא שילם במועדם ו/או במלואם את דמי השירותים או תשלומי החובה או תשלום אחר כלשהו שעליו לשלמו על פי החוזה.

7.4.2 הלקוח פשט רגל ו/או החלו נגדו בהליכי כינוס נכסים ו/או החלו נגדו בהליכי פירוק ו/או חיסל את עסקו ו/או הפסיק את

       פעילותו העסקית ו/או הודיע לנושיו על אי יכולתו לשלם את חובותיו.

7.4.3 הלקוח עשה שימוש בשירותים באופן שיש בו כדי להפר הוראות חוזה זה, הוראות ספקי המידע והשירות, הוראות

       שיפורסמו בחוזרים ללקוח מעת לעת, או הוראת כל דין.

7.4.4 הלקוח הפר הפרה יסודית של תנאי מתנאי חוזה זה.

7.5 עם תום תקופת החוזה או מיד עם הפסקתו מסיבה אחרת כלשהי:

7.5.1 הלקוח ישלם לחברה את כל התשלומים אשר נותרו לתשלום על-פי החוזה ועל-פי החשבונות החודשיים.

7.5.2 הלקוח יחזיר לחברה כל מה שנמסר לידיו על ידי החברה (לרבות התוכנות) במסגרת מתן השירותים.

7.6    הפסקת השירותים, כולם או חלקם, כתוצאה מסיום תקופת החוזה או מביטולו כתוצאה מאחד המקרים המנויים לעיל, (א) לא תחשב הפרה של חוזה זה ולא תטיל על החברה אחריות כלשהי לנזקים ו/או להפסדים כלשהם שיגרמו בעקבות זאת ללקוח (ב) לא תפגע בזכות החברה לגבות את מלוא דמי השירותים, תשלומי החובה או תשלומים אחרים המגיעים לה על-פי חוזה זה (ג) לא תפגע באפשרות החברה לנקוט בכל צעד אחר על-פי החוזה ו/או על-פי כל דין.

 

 

 

8.     הוראות כלליות

8.1    מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי מתן השירותים מבוסס אך ורק על האמור בחוזה זה וכי שום מצג, הבטחה או ויתור שנעשו על ידי הצדדים, עובדיהם או הבאים מטעמם, אין בהם ולא יהיה בהם כדי להטיל חובות או אחריות על מי מהצדדים: כל שינוי בתנאי מתנאי חוזה זה לא יהיה תקף אלא אם כן נערך בכתב ונחתם על ידי הלקוח והחברה, על ידי בא כוחה המוסמך, אלא כאמור בסעיף 8.3 להלן.

8.2    בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה זה לבין תנאים אחרים במסמכי הלקוח ו/או בכל מסמך אחר, אשר מועד כתיבתו מוקדם למועד חתימת חוזה זה, כוחם של תנאי חוזה עדיף.   

8.3    החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות החוזה כולן או חלקן, עקב שינויים שיחלו בתנאי ההתקשרות בינה לבין כל צד ג', אשר ההתקשרות בינו לבין החברה הנה רלוונטית לתנאי חוזה זה. החברה תיתן הודעה על כוונתה לבצע שינוי כאמור בהקדם האפשרי לפני ביצוע השינוי בפועל.

8.4    זכויותיה של החברה כלפי הלקוח לא יפגעו עקב מתן ארכה ללקוח ואי תגובה מצידה לא ייחשב לויתור כלשהו כלפי הלקוח.

8.5    החברה תהיה זכאית לנכות ו/או לקחת מהכספים שקיבלה מהלקוח בגין חוזה זה ו/או חוזים ו/או חובות אחרים את כל המגיע לה מהלקוח על פי חוזה זה ו/או חוזים אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי. הלקוח מסכים בזאת כי סעיף זה מהווה הודעת קיזוז על-פי דין והחברה לא תהיה חייבת במשלוח כל הודעת קיזוז נוספת.

8.6       החברה תהיה רשאית להעביר זכויותיה על פי החוזה בשלמותן או בחלקן, כפי שתמצא לנכון, בלבד שהדבר לא יפגע בזכויותיו של הלקוח על פי החוזה.

8.7       כותרות הסכם זה מובאות לצורך נוחות בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש לצורך פרשנות הסכם זה.

8.8       מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לחוזה זה וכל הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

 

9.     הודעות

כתובות הצדדים בכל הנוגע לחוזה זה הן כמצוין בטופס הזמנת השירותים וכל הודעה שתישלח לפי כתובות אלה תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור 72 שעות מעת שנשלחה.

 

 

 

 

 

 

נספח "א"

אמצעי תשלום

 

1.          תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי או בהוראת קבע

1.1       הלקוח מתחייב לשלם לחברה את הסכומים הנקובים בחשבון החודשי כפי שישלח לו ע"י החברה. אופן התשלום יהיה

       כמפורט  בטופס ההזמנה המצורף לחוזה זה בתנאים שלהלן:

1.1.1    בכל חשבון חודשי שיישלח ללקוח תפרט החברה, במקרה של הוראת קבע, את המועד המוקדם ביותר בו יימשך הסכום הנקוב בחשבון החודשי מחשבון הלקוח. במקרה של חיוב בכרטיס אשראי יחויב חשבון הלקוח בהתאם לחוזה שבינו לבין חברת האשראי (להלן: "מועד התשלום").

1.1.2    פעולת חיוב הסכום בחשבון הבנק של הלקוח תשמש כאישור לתשלום החשבון החודשי.

1.1.3    ללקוח תהיה אפשרות לבטל את השתתפותו בהסדר על ידי הודעה בכתב לבנק ולחברה 30 יום מראש. זאת בתנאי שישלם את מלוא יתרת חובו לחברה מיד עם ביטול ההסדר.

1.1.4    במקרה שהוראה לתשלום כלשהי לא תכובד על ידי הבנק של הלקוח ו/או על ידי החברה המנפיקה את כרטיס האשראי באמצעותו משלם הלקוח מסיבה כלשהי (לרבות עקב ביטול ההוראה ו/או כרטיס האשראי על ידי הלקוח) תהא החברה רשאית לתבוע מהלקוח את תשלום יתרת הסכום המגיע לה באופן מיידי.

2.          לדמי השירותים, דמי השכירות ותשלומי החובה יתווסף מס ערך מוסף אשר יחול על הלקוח וישולם על ידו במועד התשלום כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל, בהתאם לשיעורו על פי דין.

3.          כל חיוב בחשבון החודשי שלא ישולם במועדו יוצמד לשער הדולר של ארה"ב או למדד המחירים לצרכן על פי החלטתה הבלעדית של החברה וישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית המכסימלית שתגבה בבנק הפועלים בע"מ בגין הלוואות דולריות או הלוואות שקליות לפי העניין והכל כפי שיצוין בחשבון החודשי שיישלח ללקוח.