נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר - 1343

תשואות

0.02%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.12%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.02%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.06%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.82%תשואה מצטברת 36 חודשים
3.36%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
טווח קצרהתמחות משנית
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
מנורה מבטחים החזקות בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
24/07/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

65.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.70שיעור דמי ניהול ממוצע
0.14סה"כ הפקדות לתקופה
0.61סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.59סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-1.06צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 0.17 מנורה גמל לפרישה מיידית
0.00 0.13 מיטב דש גמל שקלי טווח קצר
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 2 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
3.93 אג"ח
1.90 מדד
0.86 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות הלוואות
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג

מדדי סיכון

0.04סטיית תקן 36 חודשים
0.16סטיית תקן 60 חודשים
-0.31 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-1.28שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.