נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 מיטב דש פיצויים - טווח קצר - 1372

תשואות

0.01%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.05%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.01%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.05%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.44%תשואה מצטברת 36 חודשים
3.17%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
ללא מניותהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
07/10/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

2.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.53שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.21 1.83 מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניו...
-0.32 1.50 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקצ...
0.00 0.09 וויזר מרכזית לפיצויים כספית לל...
מיטב דש פיצויים - טווח קצר בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
6.09 כללי
3.93 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
1.90 מדד
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג

מדדי סיכון

0.02סטיית תקן 36 חודשים
0.06סטיית תקן 60 חודשים
-2.86 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-1.18שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.24אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.