נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 כלל תמר שקלי טווח קצר - 128

תשואות

0.01%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.12%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.02%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.07%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.79%תשואה מצטברת 36 חודשים
4.08%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקלי טווח קצרהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
11/10/1994 תאריך הקמה

נתונים נוספים

233.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.58שיעור דמי ניהול ממוצע
0.12סה"כ הפקדות לתקופה
0.56סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-2.94סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-3.38צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.02 0.45 הראל גמל שקלי טווח קצר
-0.04 0.41 אנליסט גמל שקלי
0.01 0.17 אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר
0.09 0.16 אשכולות שקלי טווח קצר
0.00 0.13 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי ט...
כלל תמר שקלי טווח קצר בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 5 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
3.93 אג"ח
1.90 מדד
0.86 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות קרנות נאמנות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
20.00%חשיפה לחו"ל
20.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.04סטיית תקן 36 חודשים
0.08סטיית תקן 60 חודשים
-0.25 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-1.25שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.24אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.