נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 כלל גמל-מסלולית - 614

תשואות

0.00%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.00%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
27/01/1998 תאריך הקמה

נתונים נוספים

63.7יתרת נכסים לסוף התקופה
0.23שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.27 8.94 אלטשולר שחם פיצויים כללי
-0.96 7.71 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
-0.93 6.92 פסגות פיצויים בטא
-0.34 6.33 הראל קמ"פ מסלול כללי
0.00 0.00 כלל גמל-מסלולית
כלל גמל-מסלולית בתקופה הנבחרת ממוקמת 35 מתוך 44 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
15.71 S&P 500
2.36 אג"ח כללי
0.00 כלל גמל-מסלולית
-0.33 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
6.09 כללי
3.93 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
1.90 מדד
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות הלוואות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
15,06323.64%, חשיפה למניות
8,11412.74%חשיפה לחו"ל
8,17512.83%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.