נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 הראל רבת מסלולים - 820

תשואות

0.00%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.00%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
29/01/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

192.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.00שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.24סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.24צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.27 8.94 אלטשולר שחם פיצויים כללי
-0.96 7.71 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
-0.93 6.92 פסגות פיצויים בטא
-0.34 6.33 הראל קמ"פ מסלול כללי
0.00 0.00 הראל רבת מסלולים
הראל רבת מסלולים בתקופה הנבחרת ממוקמת 34 מתוך 44 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
15.71 S&P 500
2.36 אג"ח כללי
0.00 הראל רבת מסלולים
-0.33 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
6.09 כללי
3.93 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
1.90 מדד
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
פיקדונות הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
44,30923.08%, חשיפה למניות
28,27114.73%חשיפה לחו"ל
21,48011.19%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.