נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 הראל גמל שקלי טווח קצר - 1334

תשואות

0.02%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.33%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.04%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.10%תשואה ממוצעת 60 חודשים
1.28%תשואה מצטברת 36 חודשים
6.45%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקלי טווח קצרהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/07/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

219.4יתרת נכסים לסוף התקופה
0.62שיעור דמי ניהול ממוצע
0.18סה"כ הפקדות לתקופה
1.11סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-3.91סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-4.84צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 0.45 הראל עצמה שקלי
-0.04 0.41 אנליסט גמל שקלי
0.01 0.17 אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר
0.01 0.16 כלל תמר שקלי טווח קצר
0.00 0.13 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי ט...
הראל גמל שקלי טווח קצר בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 5 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
3.93 אג"ח
1.90 מדד
0.86 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות קרנות נאמנות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
-00.00%, חשיפה למניות
7900.36%חשיפה לחו"ל
3510.16%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.06סטיית תקן 36 חודשים
0.14סטיית תקן 60 חודשים
1.16 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-1.19שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.