נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 הלמן-אלדובי מחלה - 1008

תשואות

0.48%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.94%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.28%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.53%תשואה ממוצעת 60 חודשים
10.61%תשואה מצטברת 36 חודשים
37.52%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הלמן אלדובי פיננסים בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
28/06/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

3.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.79שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.78 6.82 מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כל...
-0.35 6.73 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
-0.60 6.56 מיטב דש גמל כללי
-0.63 6.36 מנורה מבטחים אמיר כללי
0.00 4.15 הדס מרכנתיל מחלה
הלמן-אלדובי מחלה בתקופה הנבחרת ממוקמת 21 מתוך 35 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
15.71 S&P 500
4.15 הלמן-אלדובי מחלה
2.36 אג"ח כללי
-0.33 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
6.09 כללי
3.93 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
1.90 מדד
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
70419.33%, חשיפה למניות
2316.36%חשיפה לחו"ל
57215.72%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.88סטיית תקן 36 חודשים
1.12סטיית תקן 60 חודשים
1.23 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.04שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
3.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.