נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מחקה מדד ת"א 35 - 2255

תשואות

0.96%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
-2.60%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.12%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
4.53%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
פאסיביהתמחות משנית
אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מחברה מנהלת
אי.בי.אי בית השקעות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
16/05/2013 תאריך הקמה

נתונים נוספים

26.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.50שיעור דמי ניהול ממוצע
2.08סה"כ הפקדות לתקופה
0.03סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-2.75סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.70צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.55 11.33 אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות
-1.95 9.40 פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות
-0.49 8.97 מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות
0.00 -0.14 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח...
אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מחקה מדד ת"א 35 בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 4 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
6.09 כללי
3.93 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
1.90 מדד
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות נכסים אחרים
פיקדונות הלוואות
אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
26,05399.71%, חשיפה למניות
5,33520.42%חשיפה לחו"ל

מדדי סיכון

3.14סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.