נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 אינטרגמל תגמולים - מדד "מניות תל אביב 35" - 8695

תשואות

1.09%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
-2.53%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניות ישראלהתמחות משנית
אינטרגמל קופות גמל בע"מחברה מנהלת
אס.או.אי אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
25/11/2014 תאריך הקמה

נתונים נוספים

0.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.35שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.07סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.07צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.20 4.11 אינפיניטי גמל מניות בישראל
-3.50 -0.38 אינטרגמל תגמולים - מדד "מניות ...
אינטרגמל תגמולים - מדד "מניות תל אביב 35" בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 2 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
6.09 כללי
3.93 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
1.90 מדד
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות פיקדונות
הלוואות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
903100.35%, חשיפה למניות

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.