נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 אינטרגמל תגמולים מעורב מחקה מדדים - 9677

תשואות

0.24%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.46%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
אינטרגמל קופות גמל בע"מחברה מנהלת
אס.או.אי אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
08/10/2015 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.35שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.02סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.02צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.78 6.82 מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כל...
-0.35 6.73 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
-0.60 6.56 מיטב דש גמל כללי
-0.63 6.36 מנורה מבטחים אמיר כללי
0.00 1.42 אינטרגמל תגמולים מעורב מחקה מד...
אינטרגמל תגמולים מעורב מחקה מדדים בתקופה הנבחרת ממוקמת 27 מתוך 35 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

השוואה למסלולים שונים

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
קרנות נאמנות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח ממשלתיות סחירות פיקדונות
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
67245.10%, חשיפה למניות

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.