נתוני הקופה מעודכנים ל-04/2019 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות - 874

תשואות

1.28%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.38%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.41%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.32%תשואה ממוצעת 60 חודשים
15.81%תשואה מצטברת 36 חודשים
20.91%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/09/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

4130.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.57שיעור דמי ניהול ממוצע
5.46סה"כ הפקדות לתקופה
10.36סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-35.93סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-40.83צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 6.56 מיטב תגמולים - כללי
1.07 6.13 אג"ח עד 25% מניות
1.04 5.63 הראל אג"ח עד 25% מניות
0.98 5.57 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מני...
1.02 5.48 הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במ...
מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.22 כללי
5.29 אג"ח
2.04 מדד
0.39 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
18.11 מניות
5.29 אג"ח
4.48 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות נכסים אחרים
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מזומנים ושווי מזומנים קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
986,65624.33%, חשיפה למניות
1,159,66828.60%חשיפה לחו"ל
725,93517.90%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.03סטיית תקן 36 חודשים
1.16סטיית תקן 60 חודשים
0.91 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.16שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.60אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.