נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 כלל תמר כללי - 253

תשואות

-0.53%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
3.12%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.25%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.54%תשואה ממוצעת 60 חודשים
9.22%תשואה מצטברת 36 חודשים
38.08%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/04/1979 תאריך הקמה

נתונים נוספים

12059.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.67שיעור דמי ניהול ממוצע
14.67סה"כ הפקדות לתקופה
40.29סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-59.77סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-85.39צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.78 6.82 מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כל...
-0.35 6.73 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
-0.60 6.56 מיטב דש גמל כללי
-0.63 6.36 מנורה מבטחים אמיר כללי
-0.18 6.13 תמר
כלל תמר כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 7 מתוך 35 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
15.71 S&P 500
6.13 כלל תמר כללי
2.36 אג"ח כללי
-0.33 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
6.09 כללי
3.93 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
1.90 מדד
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות הלוואות
מזומנים ושווי מזומנים קרנות נאמנות
נכסים אחרים אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
4,331,83135.92%, חשיפה למניות
3,916,60332.48%חשיפה לחו"ל
2,069,70617.16%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.26סטיית תקן 36 חודשים
1.20סטיית תקן 60 חודשים
1.16 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.43שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.16אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.