נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי - 229

תשואות

-0.35%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
3.04%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.29%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.48%תשואה ממוצעת 60 חודשים
11.13%תשואה מצטברת 36 חודשים
33.28%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
01/04/1966 תאריך הקמה

נתונים נוספים

6566.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.00שיעור דמי ניהול ממוצע
9.71סה"כ הפקדות לתקופה
9.60סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-4.70סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-4.59צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.78 6.82 מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כל...
-0.39 6.73 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
-0.60 6.56 מיטב דש גמל כללי
-0.63 6.36 מנורה מבטחים אמיר כללי
-0.94 6.35 מחוג מסלול כללי
קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 35 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
6.09 כללי
3.93 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
1.90 מדד
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח ממשלתיות סחירות קרנות נאמנות
נכסים אחרים מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות הלוואות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
2,718,54041.40%, חשיפה למניות
1,933,10029.44%חשיפה לחו"ל
973,56414.83%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.16סטיית תקן 36 חודשים
1.10סטיית תקן 60 חודשים
1.20 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.13שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.56אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.