נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 מנורה מבטחים יותר מסלול ד - 119

תשואות

-0.47%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
2.13%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.26%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.53%תשואה ממוצעת 60 חודשים
9.82%תשואה מצטברת 36 חודשים
37.60%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
מנורה מבטחים החזקות בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
28/06/1972 תאריך הקמה

נתונים נוספים

844.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.82שיעור דמי ניהול ממוצע
4.31סה"כ הפקדות לתקופה
8.64סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
7.56סה"כ העברות בין קופות לתקופה
3.23צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.78 6.82 מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כל...
-0.35 6.73 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
-0.60 6.56 מיטב דש גמל כללי
-0.63 6.36 מנורה מבטחים אמיר כללי
-0.31 4.99 מנורה מבטחים יתר מסלול ד
מנורה מבטחים יותר מסלול ד בתקופה הנבחרת ממוקמת 18 מתוך 35 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
13.68 מניות
6.09 כללי
3.93 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.09 כללי
1.90 מדד
1.75 ללא סיווג
0.86 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות הלוואות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות נכסים אחרים
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
170,62520.20%, חשיפה למניות
175,60120.79%חשיפה לחו"ל
126,52214.98%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.99סטיית תקן 36 חודשים
1.05סטיית תקן 60 חודשים
1.36 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.23שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.04אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.