תנאי שימוש - RSS
:המשתמש בשירותים מתחייב ומצהיר כי
ידוע לו שהמידע, שנשלח לבקשתו על ידי החברה, הינו
.לצורך שימושו העצמי ו/או הפרטי
ידוע לו שהמידע וכל חלק ממנו, אשר החברה תאפשר לו
לצפות בו, במסגרת על פי תנאי ההתקשרות ובהתאם לתנאי שימוש לעיל ולהלן, הינו רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צד ג' כלשהו ממנו רכשה החברה את המידע ואין לבצע בו כל שימוש הפוגע ו/או המונע ו/או המגביל את זכויות החברה ו/או צד ג' כלשהו, לרבות ובעיקר זכויות היוצרים בהן.
,לא יעתיק, יצלם, ידפיס, ישכפל, יפיץ או יפרסם ברבים
הן במישרין והן בעקיפין, את המידע ו/או כל פלט או תוצר המבוסס ו/או המפרט את המידע, כולו או חלק ממנו, בכל צורה שהיא (לרבות הדפסה, שרטוט, דוחות, קבצים או אמצעים מגנטיים).
כי לא יעשה, כל ניסיון לפענח צופנים ו/או מבנה פנימי
של נתונים ו/או להתערב בתקשורת בתוכנות, במידע או בשירותים, בצורה כלשהי, במישרין או בעקיפין, אלא אם כן התקבלה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. האמור בסעיף זה לא יחול על שימוש בפלט מודפס של המידע לצרכים פנימיים ופרטיים של הלקוח.
ההתחייבויות כמפורט לעיל בתנאי שימוש אלה תמשכנה
לחול גם לאחר תום השימוש ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא
הפרת ההוראות הנ"ל תהווה הפרה מהותית של תנאי
השימוש והחברה תהא זכאית לפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק, בגובה 100,000 ש"ח.
הגבלת אחריות:
:המשתמש מסכים ומאשר כי
אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה .1
ו/או יעשה במידע.
ספקי המידע, ספקי המידע ו/או והחברה (לרבות .2
עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל מי שבא מטעמם) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בגין :
נזק שמקורו בהפרעות בהעברת המידע, לרבות בגין (1)
שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו רשת התקשורת ו/או מרכיב תקשורת כלשהו לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורם בספקי השירות ו/או המידע ו/או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע וספקי השירות.
שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי (2)
של חוזה זה שמקורה בפעילות של צד ג' אשר אינו מי מטעם החברה.
,ספקי המידע והשרות והחברה (לרבות עובדיהם, שלוחיהם .3
סוכניהן, מורשיהם וכל הבא מטעמם) אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה לנתונים המתקבלים אצל הלקוח, אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שנגרמו ללקוח או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, אלא אם כן האחריות בגינם מוטלת מכוח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין (לרבות עוולת רשלנות) ודיני המכר.
במקרים בהם יוכח כי נזק כאמור נגרם בשל רשלנות .4
החברה ו/או מי מטעמה, לא תעלה תקרת האחריות של החברה, בגין טענה כלשהי של המשתמש, על-פי או בקשר להתקשרות זו, על סך של פי שתיים) מדמי המנוי החודשיים.