דוחות כספיים רבעונים: קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

שווי חברה : ( ₪ אלפי) 100,091 הון רשום למסחר: 285,975,382
תקופה 3/18 2/18 1/18 4/17 3/17 2/17
רכוש שוטף 1,431,045 1,439,850 1,385,415 1,458,316 1,408,718 1,277,392
רכוש קבוע 12,400 18,632 12,818 12,743 11,931 11,914
התחייבויות זמן ארוך 614,207 617,504 600,893 609,682 589,512 577,326
התחייבויות זמן קצר 787,952 795,946 684,542 755,749 755,992 718,328
הון עצמי 177,940 178,993 216,183 212,338 202,844 186,349
סך מאזן 1,757,367 1,766,755 1,677,160 1,750,118 1,685,883 1,614,668
מכירות 175,517 205,428 193,844 352,669 171,694 159,877
רווח תפעולי 12,305 -6,160 11,234 17,809 4,056 -18,929
רווח לפני מס 3,146 -16,502 4,060 11,028 12,160 -29,288
רווח נקי -3,621 -24,798 -2,672 -3,969 8,450 -31,201
רווח למניה -0.01 -0.09 -0.01 -0.03 0.02 -0.15
תזרים מפעילות שוטפת -8,321 -44,258 -2,345 31,113 -558 -54,408
מכפיל רווח הפסד הפסד הפסד הפסד 13.84 הפסד
מכפיל הון 0.71 0.80 0.62 0.80 0.58 0.95
הון עצמי/מאזן 0.10 0.10 0.13 0.12 0.12 0.12
תשואה להון -0.02 -0.14 -0.01 -0.02 0.04 -0.17
שיעור רווח נקי -0.02 -0.12 -0.01 -0.01 0.05 -0.20
* הנתונים באלפי ₪

מקרא

סך מאזן .סך מאזן של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
הון עצמי הון עצמי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
מכירות .מכירות החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים שלה .באלפי ש"ח מתואמים
רווח לפני מס רווח לפני מס של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח נקי .רווח נקי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה .באלפי ש"ח מתואמים
תזרים - מזומנים תזרים מזומנים של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של .החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח למניה .הרווח הנקי מחולק בערך הנקוב של המניה
רכוש שוטף .סך הנכסים אשר החברה מתכוננת לממש בטווח של עד שנה
התחייבויות זמן ארוך .סך התחייבויות החברה לטווח ארוך
התחייבויות זמן קצר .סך התחייבויות החברה לזמן הקצר
רווח תפעולי .הרווח הגולמי של החברה בניכוי הוצאות כלליות והנהלה, הוצאות מכירה ומימון
מכפיל רווח .מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה (נכון לתקופה המדווחת) ברווח נקי
מכפיל הון .שווי שוק (נכון לתקופה המדווחת) מחולק בהון העצמי של החברה
הון עצמי/מאזן .ההון העצמי מחולק בסך המאזן של החברה
שיעור רווח נקי .סך הרווח נקי מחולק בהכנסות החברה
תשואה על ההון .היחס בין הרווח הנקי להון העצמי