ברקס עוצמתי: נפילה של 18% בסך עסקאות נדל"ן למגורים ברבעון השלישי, הירידה החדה מאז המשבר של 2008

משרד האוצר: גידול משמעותי במינוף צעירים שרכשו דירה בת"א; ההכנסה של משקיעים הרוכשים דירה בת"א - 57 אלף שקל
 |  (21)
נדל"ן
ברבעון השלישי של 2013 נרכשו כ-26 אלפי דירות, ירידה של 18% בהשוואה לרמת השיא במספר העסקאות אשר נרשמה ברבעון השני, כך עולה מנתוני משרד האוצר שפורסמו היום.

שיעור ירידה זה הינו שיעור הירידה הרבעוני הגבוה ביותר מאז הרבעון האחרון של 2008 אשר עמד בצל פרוץ המשבר העולמי. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נרשמה ירידה מתונה יותר, של 5%. אולם, יש לציין כי הרמה הגבוהה יחסית של עסקאות ברבעון השלישי אשתקד חלה לאחר ארבעה רבעונים רצופים של רמת מכירות נמוכה, על רקע המחאה החברתית שפרצה בקיץ 2011 (רמת המכירות במחצית הראשונה של 2012 הייתה הנמוכה ביותר מאז המחצית הראשונה של 2006).

גידול של 11% ברכישות זוגות צעירים בירושלים
הירידה החדה במספר העסקאות הקיפה את כל האזורים, למעט אזור ירושלים ואזור חיפה, בהם נרשמה ירידה מתונה יחסית של 8%. ניתוח הממצאים מלמד כי מי שמיתנו את הירידה במספר העסקאות באזור ירושלים היו הזוגות הצעירים, עם גידול של 11%, בהמשך לעליה חדה של 40% ברבעון השני (זאת במידה רבה על רקע מתן "מענק ירושלים" לרוכשי דירה ראשונה בעיר). מנגד, רכישות המשקיעים ומשפרי הדיור באזור זה רשמו שיעורי ירדה הגבוהים אף מאלו שנרשמו ברמה הארצית. באזור חיפה, הירידה המתונה בסך העסקאות נרשמה על רקע גידול חד ברכישת דירות חדשות, בפרט ע"י משקיעים (משקל המשקיעים ברכישת דירות חדשות באזור זה עמד על 27%, לעומת 16% בשני הרבעונים הקודמים).
סה"כ רכישת דירות; מקור: שע"מ, משרד האוצר
סה"כ רכישת דירות; מקור: שע"מ, משרד האוצר

מקור: משרד האוצר
מקור: משרד האוצר

מנגד, באזור ת"א הירידה במספר העסקאות ברבעון השלישי הייתה מעבר לשיעור הירידה הממוצע ברמה הארצית (26% לעומת 18%). מי שהובילו את הירידה החדה באזור זה היו המשקיעים ומשפרי הדיור (ירידה של 30% בכל אחד מסגמנטים אלו), בעוד שבקרב רוכשי דירה ראשונה נרשמה ירידה מתונה יותר, של 18%.

ירידה של 19% ברכישת דירה ראשונה
ברבעון השלישי נרכשו כ-10 אלף דירות על ידי מי שזו היתה להם דירתם הראשונה (חלק הארי שלהם הינו זוגות צעירים), ירידה של 19% לאחר עליה חדה של 31% ברבעון הקודם.

עלייה משמעותית במינוף הזוגות הצעירים שרכשו בתל אביב
במשרד האוצר מפרטים כי ברמת השכר הבינונית ומטה של הזוגות הצעירים שרכשו דירה בתל אביב (שכר חציוני למשק בית של 11.4 אלף שקל) חלה עלייה משמעותית ברמות המינוף בהשוואה ל-2009, ואילו ברמות השכר הגבוהות יותר (שכר ממוצע למשק בית של 30 אלף שקל) נרשמה עלייה מתונה בלבד. הגידול החד ברמת המינוף ברמות השכר הבינוניות נובע מעליה נומינלית של 100% במחיר הדירה שרכשה אוכלוסייה זו, בעוד שהשכר של רוכשים אלו ב-2013, כולל שכר ההורה של ראש משק הבית, היה גבוה בשיעור נומינלי של 15% בלבד בהשוואה לאוכלוסייה המקבילה ב-2009.
מקור: משרד האוצר
מקור: משרד האוצר

מקור: משרד האוצר
מקור: משרד האוצר

רכישות משפרי הדיור ברבעון השלישי של 2013 ירדו בשיעור של 17%, נמוך במעט משיעור הירידה בקרב הזוגות הצעירים. בנוסף, שיעור גבוה יותר מבין משפרי הדיור באזור זה ברבעון השלישי, אכן שיפרו דיור, בהתבסס על מחיר הדירה אותה רכשו ביחס למחיר בו מכרו את דירתם הקודמת (שיעור זה עמד על 90%, לעומת 84% ברבעון הקודם). מנגד, באזור ת"א נרשם שיעור הירידה הגבוה ביותר בהשוואה ארצית במספר הדירות שרכשו משפרי הדיור ברבעון השלישי- ירידה של 30%. כ-72% מהם אכן שיפרו דיור, ירידה של 4 נקודות אחוז בהשוואה לרבעון הקודם.

צניחה של 30% בהיקף המשקיעים בתל אביב
בפילוח גיאוגרפי בולט אזור ת"א בירידה חדה של 30% במספר הדירות שרכשו משקיעים, זאת לאחר שברבעון הקודם נרשם גידול של 28% ברכישות המשקיעים באזור, גבוה משמעותית מהגידול הממוצע ברמה הארצית (18%). הירידה החדה ברכישות המשקיעים באזור זה ברבעון השלישי חלה במקביל לעליה חדה ברמות המחירים של הדירות הנרכשות, הן ברמת המחיר הממוצע והן ברמת המחיר החציוני.

במשרד האוצר מסבירים כי יתכן והירידה המשמעותית ברכישות המשקיעים בת"א הביאה לשינוי בתמהיל של אוכלוסייה זו ולשינוי בהעדפות שלהם לגבי "איכות" הדירות המבוקשות. חיזוק להשערה זו ניתן למצוא בפערים משמעותיים ברמות השכר של המשקיעים אשר רכשו דירה באזור ת"א ברבעון השלישי לעומת רמות השכר של המשקיעים באזור זה ברבעון השני. יש לציין כי הגידול החד ברמות השכר של המשקיעים בת"א ברבעון השלישי תקף בכל ערכי ההתפלגות, כאשר במקביל עלה משקל העצמאים (בכלל זה מנהלי חברות) בסך המשקיעים באזור, משיעור של 15% ברבעון השני ל-30% ברבעון השלישי.
מקור: משרד האוצר
מקור: משרד האוצר


על רקע הירידות החדות ברכישות המשקיעים באזור ת"א ובאזור באר-שבע, בולט אזור חיפה, האזור הדומיננטי ביותר בפעילות המשקיעים מאז שנת 2009, עם ירידה של 5% בלבד ברכישות המשקיעים ברבעון השלישי. יחד עם זאת יש לציין כי ברבעון השני היה הגידול ברכישות המשקיעים באזור נמוך משמעותית בהשוואה לממוצע הארצי (עליה של 8% לעומת 18%, בהתאמה, שיעור הגידול המתון ביותר בהשוואה ארצית, למעט אזור המרכז).
מקור: משרד האוצר
מקור: משרד האוצר

40% מהדירות שמכרו משקיעים ברבעון השלישי נרכשו ע"י זוגות צעירים
ברבעון השלישי נמכרו 3,400 דירות ע"י משקיעים, ירידה חדה של 27% לאחר רמת השיא שנרשמה ברבעון השני. הגידול החד במכירות המשקיעים אשר נרשם ברבעון השני, כמו גם הירידה החדה במכירות ברבעון השלישי עשויים להיות מוסברים באי הוודאות ששררה ברבעון השני לגבי ביטולו האפשרי של הפטור ממס שבח למשקיעים, ותחולתו של ביטול פטור זה. אי וודאות זו הוסרה עם פרסום חוק ההסדרים ביוני, אשר קבע כי אכן הפטור ממס שבח למשקיעים יבוטל, אולם תחולת החוק הינה מ-1.1.2014 (כאשר חישוב חבות המס הינה לינארית, ביחס לתקופת ההחזקה בנכס).

40% מהדירות שמכרו משקיעים ברבעון השלישי נרכשו ע"י זוגות צעירים. זהו גידול של 7% בהשוואה לרבעון הקודם. הגידול במשקלם של הזוגות הצעירים ברכישות אלו היה על חשבון ירידה בשיעור דומה במשקל הדירות אשר רוכשים משקיעים מידי משקיעים אחרים. בפילוח גיאוגרפי בולט במיוחד אזור ירושלים – 62% מהדירות שמכרו משקיעים ברבעון השלישי באזור זה נרכשו ע"י זוגות צעירים, כמעט כפליים ממשקל הזוגות הצעירים ברבעון הראשון של השנה, טרם כניסתו לתוקף של "מענק ירושלים".

ברבעון השלישי נרכשו 19 אלף דירות יד שניה, ירידה של 18% בהשוואה לרבעון הקודם, לאחר עליה חדה של 22% ברבעון השני, אשר הביאה את רמת העסקאות באותו הרבעון לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2002 (הנתונים המוקדמים ביותר המצויים ברשותנו). בהשוואה לרבעון המקביל ב-2012 נרשמה ירידה של 8%, אולם יש לציין כי רמת המכירות ברבעון השלישי אשתקד היתה גבוהה יחסית לרבעונים מקבילים בשנים קודמות, לאחר ארבעה רבעונים רצופים של רמת עסקאות נמוכה יחסית, על רקע פרוץ המחאה החברתית בקיץ 2011.

צניחה במכירת דירות חדשות בחדרה
ברבעון השלישי נמכרו 6,300 דירות חדשות, ירידה של 18% בהשוואה לרבעון הקודם, לאחר עליה חדה של 29% ברבעון השני. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נרשמה עליה מתונה של 2%.

האזורים אשר הובילו את העלייה במכירת דירות חדשות ברבעון השני, היו אלו שהובילו את הירידה ברבעון השלישי. כך, אזור חדרה, אשר רשם גידול של 105% במכירת דירות חדשות ברבעון השני, על רקע שיווק מוגבר של דירות בישוב חריש, רשם ירידה של 54% ברבעון השלישי. אזור חיפה ואזור המרכז היו האזורים היחידים בהם נרשם גידול במכירת דירות חדשות ברבעון השלישי (עליה של 18% ו-6%, בהתאמה). יחד עם זאת יש לציין כי בשני אזורים אלו נרשמה עליה מתונה יחסית במספר העסקאות ברבעון השני (לעומת עליה חדה ברמה הארצית). מי שתרמו לגידול המשמעותי ברכישת דירות חדשות בחיפה ברבעון השלישי היו המשקיעים – 27% מהדירות שמכרו הקבלנים באזור זה היו לקבלנים, לעומת 16% בלבד ברבעון הקודם.

כתבות מעניינות נוספות:
הרשעה: אדם הפך בית אבות ל-56 דירות לשוק החופשי - מה גובה הקנס שקיבל?
"משקיעים רכשו 130 אלף דירות תוך 5 שנים, בלעדיהם לא הייתה מצוקת דיור"
תגובות לכתבה(21):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 17.
  הגיע הזמן להפסיק את הטירוף, זה היה חייב לקרות מזמן כבר
  Hanan 07/12/2013 14:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  רק הפראיירים ממשיכים לקנות במחירי שיא, במקום לחכות לירידות שהולכות להגיע ובגדול.
  סגור
 • 16.
  לא לוותר להמשיך לקנות
  יהיה בסדר 02/12/2013 16:06
  הגב לתגובה זו
  3 9
  נדל"ן זה הכי בטוח שיש. תודה
  סגור
 • 15.
  חונקים את השוק עם מיסים והגבלות המשכנתא, אז השוק נעצר!!
  אאא 02/12/2013 15:51
  הגב לתגובה זו
  3 5
  ההגבלות על המכירות של המשקיעים נותנות תוצאות. הם הפסיקו למכור או לקנות ויושבים על הגדר. לקנות, צריך לשלם 6% מס רכישה. למכור צריך לשלם מיסי שבח. בסוף לא נשאר שום דבר אז יושבים על הגדר. עכשיו ההכנסות של הממשלה מהנדלן ירדו, אז יעלו עוד את המיסים ויקפיאו עוד יותר את השוק. כאן הכל הפוך. במקום לעודד פעילות, חונקים אותה ואת כל המשק.
  סגור
 • 14.
  תקנו דירה ברמת גן- כמו ת"א אבל יותר זול
  מומחה נדל"ן 02/12/2013 14:46
  הגב לתגובה זו
  4 9
  רמת גן זו הפנינה הבאה של המעגל הראשון של ת"א, הרבה משפרי דיור מת"א עוברים לרמת גן, רמת גן זולה ביחס לגבעתיים שממוקמת באותו המרחק מת"א, אבל ברמת גן יש יתרונות נוספים כגון , חינוך מהטובים בארץ (ראו סקר אחרון) מקומות עבודה רבים הן בעיר עצמה (איזור הבורסה, איזור בסר -בן גוריון) וכמובן המרחק הקצר למקומות העבודה בת"א, (גם למרכז ת"א גם לאיזור רמת החייל גם לאיזור עזריאלי) , יש שני פארקים מהגדולים בארץ וכמובן האוכלוסייה האיכותית (ראו סקר אחרון , רמת גן העיר שהכי בטוח להסתובב בה בארץ) בקיצור בוננזה.
  סגור
 • 13.
  אלפי מפעלים מפטרים פעלים אלי שרי הממשלה ילכו לעבוד
  משה 02/12/2013 14:27
  הגב לתגובה זו
  1 2
  אני רוצא לראות אך הם מקבלים אותם לעבודה הם רק יודעים אך לאסוף את הכסף של הציבור לכו לעבוד בחוץ אף אחד לא יקבל אותכם אתם חכמים על חשבון הציבור
  סגור
 • 12.
  לא יכולה להיות צניחה במכירות בזמן ריביות שפל כל הזמנים
  משקיע נדל"ן 02/12/2013 14:27
  הגב לתגובה זו
  1 8
  ב 2009 הפריים היה קצת יותר נמוך מאשר היום, אבל היום הפריים עדיין נמוך ובנוסף אליו גם המסלולים האחרים במשכנתא ירדו משמעותית בריביות.
  סגור
 • 11.
  למה לא מרידים את שכר השרים היהה למשק טוב (ל"ת)
  משה 02/12/2013 14:23
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 10.
  כמה נמכרו תוך שעתיים בפרדס חנה תזכירו לי...שלא יעבדו על (ל"ת)
  מאוכזב לפיד 02/12/2013 14:15
  הגב לתגובה זו
  2 7
  סגור
 • 9.
  רק בתקשורת זה קיים (ל"ת)
  אנונימי 02/12/2013 14:09
  הגב לתגובה זו
  2 7
  סגור
 • 8.
  על מה אתם מדברים?? כל דירה נחטפת אחריי שבועיים פרסום (ל"ת)
  אנונימי 02/12/2013 14:09
  הגב לתגובה זו
  3 16
  סגור
 • טען עוד
 • 7.
  ועדת חקירה ממלכתית
  שלום 02/12/2013 13:51
  הגב לתגובה זו
  11 2
  ביזיון של מחירי דירות
  סגור
 • 6.
  איך משיגים התחייבות מהבנק שהריבית לא תעלה? לקחתי מיליון
  דניאל 02/12/2013 13:44
  הגב לתגובה זו
  4 12
  ורבע שקל בריבית משתנה, שהיא מאוד אטרקטיבית למרות שמיליון ורבע שקל זה לא בדיוק זול. בנתיים פרסתי ל 30 שנה והאמת לא כזה נורא התשלום החודשי. השאלה היא איך אני משיג עכשיו מהבנק התחייבות שלא יעלו לי ריבית? מה הטריק?
  סגור
 • תמחזר את המשכנתא, הפעם למסלול של ריבית קבועה (ל"ת)
  אחד 02/12/2013 14:22
  הגב לתגובה זו
  6 1
  סגור
 • חכם בלילה- הריבית תקפוץ ב-4% והתשלום ב-4 אלף לחודש (ל"ת)
  מיש 02/12/2013 16:26
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • זהו, שאתה לא.
  יהודי 02/12/2013 14:10
  הגב לתגובה זו
  33 2
  הבנק מכר לך ריבית נוחה עכשיו, כשהוא יודע (ואתה כנראה לא) שהוא הולך לזמבר אותך בעתיד. תנחומי.
  סגור
 • 5.
  הדרך למטה סלולה, עוד קצת לחץ על הקבלנים (ל"ת)
  אני 02/12/2013 13:38
  הגב לתגובה זו
  21 2
  סגור
 • 4.
  תמשיכו להחזיק " הברקס בעוצמה " המחירים ירדו . (ל"ת)
  גק 02/12/2013 13:36
  הגב לתגובה זו
  22 2
  סגור
 • 3.
  ברגע שההורים יפסיקו לתת לילדים אז המחירים ירדו, תקראו:
  להורים נגמר הכסף 02/12/2013 13:25
  הגב לתגובה זו
  20 3
  http://best-construction.co.il/SingleItem.aspx?ItemID=219
  סגור
 • הורים כיום כבר לא יכולים לעזור לילדים כמו בעבר, הם
  מירב 02/12/2013 22:22
  הגב לתגובה זו
  1 1
  מהווים כיום את הפצצה החברתית כלכלית המתקתקת לעתיד כאשר יגלו שהם זקוקים לכספים שנתנו והילדים לא יוכלו/ירצו להחזיר להם. דור ההורים אינו יודע אם תהיה לו פנסיה וכמה, בנוסף כספי הגמל שלו מסונדלים באדיבות ביבי לדורי דורות עם מיסוי נוסף, שלא לדבר על דחיית קבלת ביטוח לאומי ופנסיה לגברים ב-2 שנים ולנשים ב-4 שנים.
  סגור
 • 2.
  סנונית ראשונה? ימים יגידו (ל"ת)
  סופרמן 02/12/2013 13:22
  הגב לתגובה זו
  16 1
  סגור
 • 1.
  המיתון המעמיק נותן את אותותיו, כאשר אנשים אינם מצליחים
  אשר 02/12/2013 13:21
  הגב לתגובה זו
  28 0
  לעמוד בעליית מחירי המזון, מים, תרופות, חינוך וארנונה, אין סיכוי שירכשו דירה.
  סגור