זה כבר קרה: לפי הלמ"ס, בין השנים 2000 ועד 2006 נרשמה ירידה דרמטית במחירי הדירות - האם זה יקרה שוב?

דו"ח פני החברה: מחירי הדירות נסקו 72% בין 2007 ל-2012 . 88% מהישראלים מרוצים מחייהם, אך כמה מצליחים "לסגור את החודש"?
 |  (10)
נדל"ן
משנת 2007 ועד 2012 עלו מחירי הדירות בישראל ב-71.9%, כך עולה מנתוני 'דוח פני החברה' של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם היום. שיעור העלייה השנתי הגבוה ביותר היה 21% במהלך התקופה שבין מרס 2009 למרס 2010. יצוין כי משנת 2000 עד 2006 מחירי הדירות בישראל רשמו ירידה של 12.4%.
 מדד מחירי הדירות; מקור: למ"ס
מדד מחירי הדירות; מקור: למ"ס

בקרב משקי בית שבבעלותם דירה אחת נרשמה עלייה מתונה בגובה התשלום על משכנתא מ-1,960 שקל ב-2003 ל-2,442 שקל בממוצע בחודש בשנת 2011 (4.8% בלבד במונחים ריאליים). ב-1976 דירות בנות 5 חדרים ויותר היוו רק 4% מכלל הדירות שבנייתן הסתיימה ואילו בשנת 2012 חלקן הגיע ל-55%. כיום, הבנייה למגורים מתאפיינת בהתחזקות המגמה של בנייה לגובה, כלומר בנייני מגורים רבי קומות אך עדיין רוב הדירות שנבנות בישראל הן בבניינים בני 1 עד 4 קומות. ב-1995 רק 7% מהדירות נבנו בבניינים בני 9 קומות ויותר ושיעור זה הגיע בשנת 2012 יותר מ-30%. במקביל נרשמה ירידה בשיעור הדירות הנבנות בבניינים בני 1 עד 4 קומות, מ 74%- ב-1995 ל-51% ב-2012.

כ-70% מהישראלים חיים בדירה בבעלותם
באמצע שנות ה-50 רוב משקי הבית (57%) גרו בדירות שכורות (כולל דירות בדמי מפתח) ויתר משקי הבית (43%) גרו בדירות בבעלותם. מאמצע שנות ה-50 לאמצע שנות ה-70, חלה עלייה ניכרת באחוז משקי הבית הגרים בדירות בבעלותם ,ובאמצע שנות ה-70 ל-71% ממשקי הבית הייתה דירה בבעלותם. מאז כמעט שלא השתנה שיעור הגרים בדירות בבעלות.
הרכב הכנסות משק הבית לפי סוג דירה; מקור: למ"ס
הרכב הכנסות משק הבית לפי סוג דירה; מקור: למ"ס

ב-2011 ל-8% מהמועסקים היה חשש גדול לאבד את עבודתם בשנה הקרובה, בהשוואה ל-16% בשנת 2002. אחוז המועסקים החוששים לאבד את עבודתם נמצא במגמת ירידה, למעט עלייה בין השנים 2009-2008. מגמת העלייה בביטחון התעסוקתי משקפת צמצום בממדי האבטלה, כאשר שיעור הבלתי מועסקים ירד מ-10.4% ב-2002 ל-5.6% ב-2011 אולם, פירות הצמיחה הכלכלית לא מטיבים עם כולם באותה מידה. ניתן לראות הבדל רב בחוסר ביטחון תעסוקתי בין מועסקים יהודים למועסקים ערבים: ב-2011 7% מהיהודים חששו לאבד את עבודתם לעומת 18 מהערבים. יש שנים שבהן פער זה גדול אף יותר.

בשנות ה-70 ההכנסה מעבודה הייתה 90.1% מכלל ההכנסה הכספית ברוטו של משק הבית וההכנסה מקצבאות ומתמיכות הייתה רק 5.1% מכלל ההכנסה. לאורך השנים חלה עלייה באחוז ההכנסה מקצבאות שהגיעה לשיאה בשנת 2002 (14.4%) וירדה ל-12.7% בשנת 2011. בשנת 2011 ירד אחוז ההכנסה מעבודה והגיע ל-76.8% בעוד שאחוז ההכנסה מקצבאות ומתמיכות עמד על 12.7% מכלל ההכנסה.
הרכב ההכנסה הכספית ברוטו; מקור: הלמ"ס
הרכב ההכנסה הכספית ברוטו; מקור: הלמ"ס

גידול משמעותי בשיעור העסקת נשים
שיעורי התעסוקה עלו מ-50.5% ב-1995 ל-54.2% בשנת 2011. חלקן של הנשים בשוק העבודה עלה בהדרגה לאורך השנים, כאשר העלייה הגבוהה יותר נצפתה בקרב נשים יהודיות: מ-47.4% בשנת 1995 ל-55.6% בשנת 2011. שיעורי התעסוקה בקרב נשים ערביות עדיין נותרו נמוכים ביחס לשאר האוכלוסייה אך עלו מ-16.6% בשנת 95 ל-20.5% בשנת 2011.

אחוז הבלתי מועסקים בשנת 1995 היה 6.9%, עלה והגיע ל-10.7% בשנת 2003, וחזר וירד ל-5.6% בשנת 2011. אחוז הבלתי מועסקים מעל שנה מכלל הבלתי מועסקים גדל במהלך השנים 2006-1995, מ-8.1% ל-27.3%. בשנים 2011-2007 קטן בהדרגה אחוז הבלתי מועסקים מעל שנה מכלל הבלתי מועסקים, והגיע ל-20.2% בשנת 2011. המגמה דומה בקרב גברים ונשים.

הישראלים מרוצים מהחיים
בעשור האחרון, ניכרת עלייה בשביעות הרצון מהחיים, מהמצב הכלכלי ומהיכולת לכסות את הוצאות משק הבית. ב-2011, 88% דיווחו שהם מרוצים מחייהם, לעומת 83% בשנת 2002. 60% היו מרוצים ממצבם הכלכלי בשנת 2011, לעומת 48% בשנת 2002. ב-2011, 61% דיווחו כי הם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות השוטפות של משק הבית (למזון, לחשמל, לטלפון וכד') לעומת 50% בשנת 2005.

מנגד, שיעור סך כל הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים עלה מ-143.8 ל-1,000 נפש בשנת 2000 ל-169.2 בשנת 2011. בקרב ערבים חל גידול של 67% (מ-134.9 ל-1,000 נפש בשנת 2000 ל-225 ל-1,000 נפש בשנת 2011). בקרב יהודים שיעור זה עלה ב-22% (מ-124.8 ל-1,000 נפש בשנת 2000 ל-152.5 ל-1,000 נפש ב-2011). בעשור האחרון, הנזקקות העיקרית השכיחה ביותר בפניות למחלקות לשירותים חברתיים לפרטים בעלי נזקקות מוגדרת, היא "תפקוד לקוי של הורים או של ילדים/נוער".

הנזקקות השנייה בשכיחותה לאורך השנים היא "עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה", והנזקקות השלישית בשכיחותה היא "זיקנה". התפלגות סוגי הנזקקות לאורך השנים יציבה. ב-2010 ל-51.6% מהרשומים במחלקות לשירותים חברתיים בגילי העבודה (15-64) יש הכנסה (שכירים) וממוצע השכר החודשי ברוטו שלהם הוא 4,954 שקל לעומת 8,430 שקל במשק.

מ-2001 ועד 2011 תוחלת החיים בלידה עלתה בקרב הגברים ב-2.6 שנים ובקרב הנשים ב-2.4 שנים(מ-77.3 ל-79.9 בגברים ומ-81.2 ל-83.6 בנשים); בקרב הגברים, העלייה בתוחלת החיים גדולה יותר אצל יהודים לעומת ערבים (2.8 ו-2.0 שנים בעשור בהתאמה) אך בקרב הנשים חל בשנים האחרונות שיפור בתוחלת החיים של ערביות כך שהעלייה במשך העשור גדולה יותר אצל נשים ערביות לעומת נשים יהודיות (3.1 שנים בקרב ערביות לעומת 2.3 שנים בקרב יהודיות).

תוחלת החיים תמשיך לעלות
במבט ארוך יותר, תוחלת החיים עלתה מסוף שנות השבעים של המאה ה 20- ועד לתחילת העשור הנוכחי (1979-1975 עד 2011-2010) ב-8.6 שנים בקרב גברים וב-8.9 שנים בקרב נשים. משמעות השינוי ברמת התמותה היא הישרדות גדולה יותר של האוכלוסייה בגילים מבוגרים. לפי רמות התמותה של סוף שנות השבעים, רק כ-33% מהבנים ו-43% מהבנות שנולדו, היו צפויים להגיע ליום ההולדת ה-80 שלהם), אך מאז ועד סוף העשור הנוכחי, חל שיפור משמעותי מאוד בתוחלת החיים, ומבין הנולדים היום - כ-59% מהבנים וכ-72% מהבנות צפויים לחגוג יום הולדת 80).

כאשר משווים את התפלגות סיבות המוות בשנת 2010 לשנים מוקדמות יותר ניכרים שינויים גדולים. בשנת 2010, מעט יותר מרבע (26.3%) מכלל הנפטרים נפטרו משאתות ממאירות (סרטן) (לעומת 16.9% בשנות ה-70). 16.3% נפטרו ממחלות לב (לעומת 29.9% בשנות ה-70), 5.8% נפטרו מסוכרת וממחלות כלי דם במוח (לעומת 1.0% ו-12.4% בשנות ה-70, בהתאמה). התפלגות סיבות המוות בנשים ובגברים דומה, פרט לאחוז התמותה מסיבות חיצוניות, שהוא כפול אצל גברים לעומת נשים (6.8% לעומת 3.3% בהתאמה בשנת 2010). חלה ירידה תלולה בשיעורי התמותה של תינוקות מאז שנות ה-70 (משיעור של 22.9 ל-1,000 לידות חי ב-1975 ל-3.7 בשנת 2010) והתלוותה לכך ירידה בשכיחותן של סיבות מוות האופייניות לתינוקות.
סיבות המוות בכלל האוכלוסייה; מקור: למ"ס
סיבות המוות בכלל האוכלוסייה; מקור: למ"ס


כתבות מעניינות נוספות:
דירת 2.5 חד' ב-1.6 מיליון שקל - צפו במתחם מגורים חדש ביפו
באיזו עיר נמכרה דירת 3 חד' ב-320 אלף שקל?
באמת שיש דבר כזה: דירות 4 חדרים במרכז (גם בת"א) בפחות ממיליון שקל
תגובות לכתבה(10):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 7.
  לא זוכר שהייתה ירידה במחירי הדירות. הייתה עצירה בעליה,
  מני 06/10/2013 22:23
  הגב לתגובה זו
  2 2
  אבל לא ירידה ממשית, בטח לא כמו שמתארים פה. אני מתחיל להיות יותר ויותר ספקן, האם הלמ"ס ממציא נתונים כדי לאחז את עיני העם?
  סגור
 • 6.
  כמה סטטיסטיקאים מתפרנסים מהחרא הזה,כמה ? (ל"ת)
  כל יומיים גרפים 06/10/2013 20:07
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • 5.
  50% הלומי קרב - ברור שהם מרוצים (ל"ת)
  יאללה לברלין 06/10/2013 15:35
  הגב לתגובה זו
  2 9
  סגור
 • תתבייש, אין יותר מה להגיב לחלאה כמוך. (ל"ת)
  המום 06/10/2013 22:16
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 4.
  קישקוש
  שיידי 06/10/2013 15:33
  הגב לתגובה זו
  7 5
  ממוצעים? בלוף. באזורי הביקוש(תל אביב למשל) המחירים עלו מעל 100%. ביפו ובבת ים?? עוד יותר מזה..
  סגור
 • 3.
  פצצה ?
  אורן 06/10/2013 15:17
  הגב לתגובה זו
  6 2
  המחירים ימשיכו לעלות כי הציבור מטומטם ,היתה מחאה פעם מי שזוכר על מחיר הקוטג' , הפסיקו לקנות המחיר ירד ,יש ים אינטרסים למה הממשלה לא מורידה את המחירים והציבור ימשיך להאשים תסתכלו אחד לשני בעניים ואל תאשימו אף אחד כי רק אנחנו אשמים בעליית המחירים תעשו הפסקה תנשמו קצת ותפסיקו לשלם כל מחיר עבור מ"ר ,
  סגור
 • וזמן קצר מאד אח"כ עלה גם הקוטג' במסגרת המשך דהירת המחיר (ל"ת)
  מישל 06/10/2013 22:17
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 2.
  וכמה עלתה המחיה בשנים הללו? כאילו אין חיים חוץ
  מלי 06/10/2013 15:08
  הגב לתגובה זו
  8 0
  מנדל"ן, האטרף הלאומי, רק שבינתיים קשה למלא את המקרר, ולשלם חשמל, מים, ארנונה, תרופות ועוד.
  סגור
 • 1.
  ביבי יודע מכל זה?! לא אכפת לו?!
  אנחנו דור מזוין 06/10/2013 15:02
  הגב לתגובה זו
  4 1
  אם לראש הממשלה לא אכפת, אז אכלתם אותה צעירים יקרים, ן
  סגור
 • תאמינו או לא? המחסור בדיור=מכוון=בהוראתם של בובו +הנגיד (ל"ת)
  כותב 06/10/2013 20:59
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור