חדשות ברנמילר אפ 1

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ברנמ-הבנק הסכים להארכת מועד פירעון יתרת חוב עד ל-,30.6.19כפוף
  • ברנמ-פנתה לבנק בבקשה לפרוע חלק מהחוב מפקדונות שבידיו ולדחות...
  • ברנמ-במזכר עקרונות בלתי מחייב עם EIB לקבלת מימון בק"ע מפעל...
  • ברנמ-רשות החשמל אישרה הארכת אבן דרך ברישיון רותם1 ב-8 חודשים
  • ברנמילר - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ברנמילר-חדלה לכהן כדירקטור חיצוני-מיכל כספי שפירא-בנסיבות
  • ברנמ-דוח ה.מדף להנפקת מניות ע"פ ת.מדף מ-,1.8.17הזמנות: 4.3.19
   | קישור ל-PDF
  • ברנמילר-עדכון לגבי פעילות החברה בק"ע פרויקטים רותם 1 ורותם 2
  • ברנמ-אושרה בקשה לרישום פטנט באירופה בק"ע אגירת אנרגיה תרמית...
  • ברנמ-עדכון בדבר תכנית התייעלות להקטנת הוצק ולהשגת מימון ...

  חדשות סקטור קלינטק