גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -- --
תחילת השנה -- --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

אין נתונים להצגה

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

אין נתונים להצגה