התקן החשבונאי שיעשה דיאטה להכנסות של החברות

למה חברת תיירות Booking מעדכנת כי המדד הרלוונטי לבדיקת הצמיחה שלה הוא הרווח הגולמי ולא ההכנסות?

 |  (5)
מדוע לדברי חברת Booking המדד הרלוונטי למדידת שיעור הצמיחה שלה הוא הרווח הגולמי ולא ההכנסות? מה העיוות שגרם לכך ומדוע החל משנת 2018 הבעיה תיפתר?
אחד הנושאים המרתקים בחשבונאות, עוסק בשאלה האם חברה פועלת כספק עיקרי או כמתווך, ובהשלכות הנגזרות מכך - האם יש להציג את ההכנסות בברוטו או בנטו בדוחות הכספיים.

הסוגיה שנדמית איפוא כחשבונאית בלבד משליכה על מחזור המכירות ועל אמות המידה הפיננסיות של החברות וביניהן שיעור הרווח הגולמי, התפעולי והנקי. מאחר ושיעור הרווח מחושב על ידי חלוקת הרווח לסך המכירות, בהינתן שהמכירות גבוהות יותר, שיעור הרווח יקטן.
ניקח לדוגמה חברה שמוכרת מוצר ב-250 שקל, היא רוכשת את המוצר ב-200 שקל, ובנוסף מתהוות לה עלויות תפעוליות של 10 שקל, כך שהרווח התפעולי הינו 40 שקל. בהצגת הברוטו, החברה תדווח על מחזור מכירות של 250 שקל, עלות מכר של 200 שקל, רווח גולמי של 50 שקל, עלויות תפעוליות של 10 שקל ורווח תפעולי של 40 שקל. בהצגת הנטו, החברה תדווח על מחזור מכירות של 50 שקל, עלויות תפעוליות של 10 שקל ורווח תפעולי של 40 שקל. בשני המקרים הרווח התפעולי זהה, אולם, בעוד בהצגת הברוטו שיעור הרווח התפעולי עומד על 16%, ובהצגת הנטו שיעור הרווח יזנק ל-80%.

היחסים הפיננסים חשובים בניתוח תוצאות של חברות וכפי שניתן לראות, ההחלטה החשבונאית להצגה בברוטו או בנטו יש בידה כדי להשפיע על יחסים פיננסים אלו. ההכרעה החשבונאית לטובת הצגה ברוטו או נטו נשענה בעבר על שני פרמטרים עיקריים, האחד מי החייב העיקרי בעיני הלקוח, האם החברה או גורם אחר, והשני, האם החברה נושאת בסיכונים והטבות הקשורים למוצר כגון היכולת לקבוע את המחיר, סיכון בגין מלאי שלא נמכר וכדומה.
את ההשלכות הכמותיות על הדוחות ניתן לראות בחברת הנדל"ן רג'נסי, הפועלת, בין היתר, בארגון קבוצות רכישה. החברה דיווחה במהלך שנת 2017, על שינוי במדיניותה החשבונאית בהצגה ברוטו-נטו ביחס לאופן רישום ההכנסות ממכירת זכויות אותן רכשה החברה בעצמה במסגרת קבוצות רכישה אותן היא מארגנת. לאור זאת, הציגה החברה מחדש את נתוני העבר שדווחו לציבור ועברה לדיווח על בסיס ברוטו.

בשנת 2015, החברה דיווחה על הכנסות של 20,981 שקל, עלות הכנסות של 3,561 שקל ורווח גולמי של 17,420 שקל. לאחר ההצגה מחדש, ההכנסות צמחו ל-28,498 שקל, עלות הכנסות של 11,078 שקל, כאשר הרווח הגולמי נותר ללא שינוי עם 17,420 שקל. אולם, למרות שלא חל שינוי ברווח הגולמי, ניתן לראות קיטון בשיעור הרווח הגולמי מ-83% ל-61%.

קיימת חשיבות לשיעור הרווח הגולמי בחברות מעין אלו, מאחר והחוב שנלקח על ידי חברת רג'נסי, כמו בחברות דומות בענף, מותנה במקרים רבים בשיעור רווח גולמי מסוים כפי שנקבע בהתניות הפיננסיות. לכן, להגדלת המכירות השפעה ישירה על קיטון בשיעור הרווח הגולמי. 
איך מנתחים את שיעור הצמיחה בחברת Booking?
בהקשר זה, מעניין לראות שחברת Booking Holdings המפעילה את אתר הזמנות חדרי המלון מהגדולים בעולם, מדווחת על עיוותים שנוצרו בהצגה כתוצאה מסוגיית ברוטו-נטו ושצפויים להיפתר החל משנת 2018 ואילך.

אחד מתחומי פעילות החברה הינו 'Name Your Own Price' (ר"ת NYOP), בה הלקוח בוחר את הסכום אותו ירצה לשלם עבור החופשה ואת הרמה הנדרשת. בהתאם לכך, החברה מאתרת מבין הספקים הצעת מחיר שיכולה להתאים לדרישות הלקוח, ובוחרת מבין הספקים המתאימים את החופשה עבור הלקוח. חלק מהאלמנטים בהזמנה זו אינם ידועים ללקוח עד לסגירת ההזמנה. כפועל יוצא מהאחריות המוטלת על החברה ואופי השירות יש לראות בחברה כספק עיקרי ולא כמתווך.

ב-NYOP ההכנסות נרשמות בדוחות החברה על בסיס ברוטו, כלומר ההכנסות נרשמות במלואן וכנגד זה העלויות לספק מוצגות בעלות המכר. בשאר התחומים בהם החברה גובה עמלות כגון בהזמנות מלון, רכב ועוד, ההכנסות מדווחות על בסיס נטו, קרי, העמלה בלבד לאחר ניכוי העלות מוכרת כהכנסה, ללא רישום נוסף בעלות המכר.

בדוחותיה הכספיים לשנת 2017 החברה מצביעה על העיוות שנוצר בהכנסות כתוצאה מכך, מאחר וגידול בהכנסות משירותי ה-NYOP ישקף צמיחה גדולה יותר בהכנסות מאשר בתחומים אחרים. למעשה, מרכיב זה מקבל משקל לא פרופורציונלי בהכנסות הכוללות, מכאן טוענת החברה כי הרווח הגולמי הוא מרכיב חשוב בקביעת שיעור הצמיחה של החברה ולא מחזור ההכנסות.
לשם הבהרה, נתבונן בדוגמה הפשטנית הבאה, נניח והכנסות החברה ממוצר א' הינם 100 מיליון שקל, עלות המכר 40 מיליון שקל, והרווח הגולמי 60 מיליון שקל. במוצר ב' הנתונים זהים, אלא שמוצר א' מוצג בדוחות הכספיים בברוטו, ואילו מוצר ב' בנטו. כפועל יוצא, ההכנסות ממוצר א' יוצגו בסכום של 100 מיליון שקל ואילו ממוצר ב' בסכום של 60 מיליון שקל.

כעת, נניח שבתקופה מסוימת חל קיטון בהכנסות החברה (עם קיטון מקביל בעלות המכר) ממוצר א' ב- 10%, ואילו במוצר ב' חל גידול של 15% (עם גידול מקביל בעלויות). כתוצאה מכך, הכנסות החברה ממוצר א' יעמדו על 90 מיליון שקל, ולעומת זאת, במוצר ב', למרות שההכנסות בפועל גדלו ב-15 מיליון, ההכנסה בנטו תגדל ל-69 מיליון שקל בלבד.

ניתן לראות איפוא כי בהכנסות החברה משני המוצרים נראה קיטון כולל של מיליון שקל לעומת התקופה הקודמת (מוצר א' - 90 מיליון שקל ומוצר ב' - 69 מיליון שקל, לעומת ההכנסות בתקופה הקודמת של 100 מיליון שקל ו-60 מיליון שקל בהתאמה), על אף שבפועל מצב החברה דווקא השתפר (ההכנסות גדלו ב-15 מיליון שקל במוצר ב' לעומת קיטון של 10 מיליון שקל במוצר א').

לעיוות מעין זה מתכוונת חברת Booking בדיווח על ההכנסות והוא נובע מכללי החשבונאות הדורשים הצגה בברוטו של חלק מהפריטים ואחרים בנטו.

ביחס לשיעור הרווח הגולמי החברה מסבירה את הגידול לעומת התקופה הקודמת בכך שההכנסות מ-NYOP מוצגות בברוטו לעומת התחומים האחרים. בשנת 2017 ההכנסות מ-NYOP היוו אחוז קטן יותר מכלל ההכנסות לעומת 2016, מה שמוביל לעלייה בשיעור הרווח הגולמי. גם כאן החברה מדגישה כי הרווח הגולמי לדעתה הוא המרכיב החשוב בקביעת שיעור הצמיחה ולא שיעורו.
החל משנת 2018, יחול מפנה בעניין, לאור יישום התקן החשבונאי החדש "הכנסות" (בתקינה האמריקאית הדומה  לתקן הבינלאומי בנושא) שקובע כי לצורך הצגה בברוטו נדרש כי החברה תשלוט בשירות המועבר לפני שהוא עובר ללקוח מה שלא מתקיים במקרים רבים. בעקבות זאת, צפויים מעברים רבים של חברות לדיווח על בסיס נטו חלף ההצגה הקודמת.

גם חברת Booking מדווחת כי החל משנת 2018  בעקבות הדרישה האמורה לשליטה קודמת במוצר היא תעבור לדווח על הכנסותיה מ-NYOP על בסיס נטו, ומעתה ההכנסות יוכרו בניכוי עלויות בשורת ההכנסות, ללא דיווח על עלות המכר. כתוצאה מכך, העיוותים  שהוזכרו לעיל בהכנסות ובשיעור הרווח הגולמי צפויים להיפתר.
** המאמר הינו לידע כללי בלבד, אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ חשבונאי ו/או המלצה לרכישה או מכירה של ני"ע, כל העושה שימוש במידע המפורסם עושה זאת על אחריותו בלבד.‏
הכותב הינו יועץ ‏IFRS‏ וניתוח דוחות כספיים ומשמש כמרצה לחשבונאות בקריה האקדמית אונו, באוניברסיטת אריאל, וכחבר ועדת מומחים לתרגום התקינה הבינלאומית, לתגובות yehudab123@gmail.com
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 5.
  מאמר חשוב (ל"ת)
  חגי 16/03/2018 11:37
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 4.
  גם לאיסתא היה סיפור דומה כמדומני (ל"ת)
  אריאל 14/03/2018 18:06
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 3.
  מעניין (ל"ת)
  אילן 14/03/2018 09:13
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • 2.
  חברה טובה (ל"ת)
  עומר 14/03/2018 08:09
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 1.
  ממש מעניין מאוד
  מאוד מרתק 14/03/2018 07:28
  הגב לתגובה זו
  7 1
  חשבונאות זה מקצוע כל כך מעניין...אפילו התחת שלי נתן נפיחה
  סגור