כשכסף זורם: החיסכון הפנסיוני והשפעתו על שוק ההון

נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בודקת כיצד משפיע החיסכון הפנסיוני על שוק ההון המקומי
 | 
מאקרו, צילום: Getty images Israel
בשנים האחרונות חל גידול חד בהפקדות נטו לרמה שנתית של כ-30 מיליארד שקלים ובשווי נכסי החיסכון הפנסיוני לכ-1.18 טריליון שקלים (כ-40% מתיק נכסי הציבור). הגידול בנכסים בטווח השנים 2010-2013 נובע מהפקדות נטו - כ-90 מיליארד שקלים, הועבר כולו להשקעות בחו"ל. ולראייה, משנת 2010 סך תנועות ההון של המוסדיים לחו"ל עמד על כ-25.5 מיליארד דולר (או כ-90 מיליארד ש').

השינוי באסטרטגיית ההשקעה של המוסדיים, כפי שראינו בשנים האחרונות, משפיע על כלל השוק: המעבר לחו"ל, החזרה של הממשלה להנפיק מיועדות וירידה בנתח האג"ח הקונצרני בתיק המוסדיים. השינוי בתמהיל המשקיעים בשוק הקונצרני הינו מהותי, והמעבר ממשקיעים לטווח ארוך (המוסדיים) למשקיעי מגמה מעלה משמעותית את הסיכון של שוק זה וחושף אותו לזעזועים חדים יותר ברגע של שינוי מגמה.

נכון לפברואר 2014 עמד סך נכסי החיסכון הפנסיוני (קרנות פנסיה, חיים, קופות גמל וקרנות השתלמות) על כ-1.18 טריליון שקלים (כ-40% מתיק נכסי הציבור) וקצב גידול שנתי של למעלה מ-10% בשנתיים האחרונות. עיקר הגידול נובע מעליות המחירים בשוקי המניות והאג"ח, מעלייה בהיקף ההפקדות כתוצאה מגידול במספר השכירים המפרישים לחסכון פנסיוני ומעלייה בגובה ההפרשות (החלת פנסיה חובה על כלל השכירים, תוך הגדלה הדרגתית בשיעור ההפרשות).

בשנים האחרונות חלה התייצבות במספר השכירים המצטרפים מדי שנה לחיסכון הפנסיוני, וזאת ביחס לרמות השיא ב-2008 עם פרסום צו ההרחבה. השילוב של צו ההרחבה והעלייה בשיעור ההפרשות, הוביל לגידול חד בהפקדות נטו אצל המוסדיים ולעלייה ניכרת בשווי הנכסים. סך ההפקדות נטו (הפקדות בניכוי משיכות) מוערך בכ-2.4 מיליארד ש' בחודש.

היכן המוסדיים משקיעים?
היקף החשיפה לשווקים הגלובליים עלה משמעותית במהלך 2010-2014, מכ- 11% בשנת 2010 לכ-18% בפברואר 2014. יתרה מכך, כלל הגידול בנכסים בטווח השנים 2010 -2013 הנובע מהפקדות נטו (כ-90 מיליארד ש') הועבר כולו להשקעות בחו"ל. אמירה זו תואמת את נתוני , המעידים כי משנת 2010 סך תנועות ההון של המוסדיים לחו"ל עמד על כ-25.5 מיליארד דולר (או כ-90 מיליארד ש').

הגידול ברכיב ההשקעות בחו"ל בא על חשבון הקטנת החשיפה הכוללת למניות ולאג"ח קונצרניות - בשנים אלו ירדה החשיפה לחוב הקונצרני ולמניות מכ-28% ב-2010 לכ-21% כיום, וזאת למרות העליות החדות בשווקים אלו.

משנת 2010 חלה עלייה במשקל אג"ח הסחירות לצד ירידה מתמשכת במשקל אג"ח הממשלתיות המיועדות. הירידה החדה במשקל האג"ח המיועדות זו מוסברת בעלייה בשווי הכולל של הנכסים ובירידה בכמות ההנפקות נטו של אג"ח מיועדות (ואף נטו). למעשה, רק ב-2013 חזר האוצר להנפיק כמות מהותית של אג"ח מיועדות מעבר להיקף הפדיונות.

ומה הלאה?
בשנים הקרובות צפוי גידול מתון בהיקף הצבירה של החיסכון הפנסיוני. מיצוי היצע המצטרפים החדשים במסגרת צו ההרחבה והשגת יעד ההפרשה החודשי של 17.5% (ינואר השנה), יובילו לכך שקצב המצטרפים החדשים והגידול בהפקדות יהיו תואמים לקצב הגידול הטבעי של אוכלוסיית השכירים. כמו כן, סביבת הריבית שצפויה להישאר נמוכה, בשנים הקרובות, תוביל את המוסדיים להמשיך לחפש תשואות מעבר לים או בפרויקטים לאומיים, כגון; דיור להשכרה ותשתיות.

שינוי באסטרטגיית ההשקעה של המוסדיים, כפי שראינו בשנים האחרונות, משפיע על כלל השוק. המעבר החד לשווקים הגלובליים השפיע בצורה בולטת על היקפי המסחר בבורסה המקומית. לעומת זאת, העדר הנפקות של אג"ח מיועדות חייב את המשקיעים המוסדיים להיות יותר מעורבים בשוק אג"ח הממשלתיות הסחירות ולהגדלת הביקושים בשוק הסחיר. כאמור, משנת 2013 חזרה המדינה להנפיק (נטו) אג"ח מיועדות לטובת קרנות הפנסיה, מה שעתיד להוביל לירידה מסוימת בפעילות של המוסדיים בשוק הסחיר בשנים הקרובות.

לגבי אג"ח הקונצרניות, ניתן לומר שהירידה החדה במשקל של רכיב זה מכלל התיק לא השפיעה על השוק עצמו. את הירידה בביקושים לאג"ח קונצרניות מילא הציבור, וכיום החברות נהנות מאשראי זול וזמין מבעבר. אך גם כאן, השינוי בתמהיל המשקיעים הינו מהותי, והמעבר ממשקיעים לטווח ארוך (המוסדיים) למשקיעי מגמה (הציבור) מעלה משמעותית את הסיכון של שוק - זה וחושף אותו לזעזועים חדים יותר ברגע של שינוי מגמה.
****"הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה, תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח או הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לייעץ ללקוחותיו בהתאם לאמור בו.
הניתוח מתפרסם בהתבסס, בין היתר, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, העשויים להיות חסרים, בלתי מדויקים, בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא. הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק. הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת. הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא"ל או בכל דרך או מדיה אחרת, אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלך, לא מבחינת תוכן הניתוח, לא מבחינת סוגי הני"ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו, ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת.
עשוי להיות למחברי הסקירה ו/או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה. הבנק וכל אליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, לרבות ביחס לנתונים ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט. אין להפיץ, להעתיק, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתב. העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה, ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט. הבנק ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, ועשויים להחזיק ו/או לבצע, בין היתר, עסקאות בנייר הערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו, ככל שנזכרים, בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה. תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות, אי דיוקים וכו' למרות שהבנק נוקט באמצעים ככל יכולתו למונעם. השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת תקלות וסיכונים, כאמור. לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הפסקה בקווי התקשורת ו/או בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר".
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה