אודות החברה

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
2,488,244
חיפושי נפט וגז
1956
סומך חייקין
---
643
520020942
03-9229225
03-9229255
רח' גרניט 8 קרית אריה, פתח-תקוה 49514
החברה, נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ, הינה בעיקרה חברת החזקות והיא פועלת לרבות באמצעות חברות בנות וקשורות, בשני מגזרי פעילות:
- תחום הנפט והגז: חיפושי נפט וגז, הפקתם ומכירתם בישראל ובארה"ב, וכן הפעלת נכסי נפט וגז בארה"ב.
- תחום הנדל"ן: השכרת נכסי נדל"ן מניב בישראל ובגרמניה, ובהפעלת בתי מלון בגרמניה.
נציין כי בעלת השליטה בנפטא הינה החברה הציבורית יואל, אשר בעלת השליטה בה הינה החברה הציבורית אקויטל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה