חדשות גבעות יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גבעות יהש - תגובה לפרסומים בדבר מעצר שני עובדי משרד האנרגיה
  • גבעות-הארכת מועד להפקדת תשלום ראשון עד לקבלת החלטת הממונה...
  • גבעות-המשקיע הגיש לממונה הוכחת היכולת הכלכלית,המשך מ-13.3.19
  • גבעות יהש-מכתב הבהרות שהתקבל מהמשקיע בק"ע הסכם הקידוח במגד 8
  • גבעות-TEXAS ALBERTA(המשקיע)בהסכם עם קבלן קידוחים לביצוע...
  • גבעות יהש - הפקדת ערבות הביצוע בהתאם להחלטת שר האנרגיה,המשך
  • גבעות יהש - חתימה על הסכם ביניים עם המשקיע-,ALBERTAפרטים-המשך
  • גבעות-עמדת המשקיע להחלטת שר האנרגיה בק"ע חזקת ראש העין,עדכון..
  • גבעות-החלטת שר האנרגיה בעניין חזקת ראש העין:להשהות החלטתו....
  • גבעות יהש - אישור הסכמים עם חברת בפעוגל,Aהמשך מיום 24.12.18

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז