חדשות גלוב אקספ יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גלאק,קפטל:אופק חדש405/-הממונה אישר עדכון לוח זמנים לביצוע ...
  • גלוב אקספ יהש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גלאק-הממונה אישר את עדכון תוכניות העבודה ברשיונות אופק ויהל
  • גלאק-חודש היתר השימוש בקרקע בשטח פרויקט ESCOLLE קליפורניה...
  • גלאק,קפטל:שטח אתר קידוח אופק-2 נכלל בתכנית שפורסמה להסדרת..
  • גלאק- תוצאות הנפקת יהש וכ.אופ 15-13 עלפי דוח הצעת מדף מ-10.10
   | קישור ל-PDF
  • גלאק-פתיחת מסחר ביום 15.10.18-גלאק.א,13 גלאק.א,14 גלאק.א15
   | קישור ל-PDF
  • גלאק- דוח ה.מדף ע"פ תשקיף מדף מיום ,7.9.18הזמנות 11.10.18-10
   | קישור ל-PDF
  • גלוב אקספ יהש - מצגת לשוק ההון-יוני 2018
  • גלאק-הסכם לקבלת אשראי מותנה,תפעל לגיוס הון למימון קידוחי פיתוח

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז