אסטרטגיה מס' 5: SHORT CALL

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר.
בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה, יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
1. מכור בשורט (=בחסר, =כתוב) אופציית CALL.
2. מכור בשורט, (קבל ) ומכור בשורט אופ' PUT.
3. מכור חוזה עתידי/ סינטטי ומכור בשורט אופ' PUT.
4. מכור בשורט אופ' 001 C (קבל ריבית) ומכור בשורט אופ' PUT.
הערה: ניתן לבצע את סעיפים 2 , 4 ללא ריבית אך כדי להשיג תוצאה דומה
צריך יהיה להפחית את הריבית על ההון העצמי בגובה סכום המנוף לסעיף 1, 3.
- סוג משקיע:
משקיע פסימי הצופה נכס מוביל יורד / מדשדש, וכן צופה המשקיע נכס מוביל הצפוי להקטין את תנודתיותו העתידית.
- נגזרים:
: שלילית, ווגא: שלילית, טטה: חיובית, גאמא: שלילית, : שלילי.
- אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
הרווח המקסימלי (בגובה הפרמיה) במועד המימוש מתקבל כאשר מחיר הספוט (=מחיר הנכס המוביל) נמצא מתחת למחיר המימוש.
נקודת האיזון היא נק' A והיא מחיר המימוש בתוספת הפרמיה ששולמה. ההפסד גדל ככל שעולה מחיר נכס הבסיס (כאשר הוא מעל מחיר המימוש)
והינו אינסופי.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

- דיון:
ככל שהמשקיע יכתוב במחיר מימוש גבוה יותר (מחוץ לכסף), הרי שיקבל אופציה בעלת מנוף על ההון העצמי גדול יותר () בהנחת סטיית תקן קבועה, אך מנגד ככל שיכתוב המשקיע אופציה בעלת מחיר מימוש נמוך יותר (בתוך הכסף) הרי שיקבל אופ' בעלת דלתא גבוהה יותר.
גרף מס' 2
גרף מס' 2

בגרף מס' 2 ניתן לראות כי ככל שהאופ' עמוקה יותר כך יתקבל מחיר מכירה / כתיבה אפקטיבי נמוך יותר, אך (פוטנציאל רווח) גבוה יותר, ולהפך.
משקיע הכותב אופציה עמוקה בעלת דלתא גבוהה מול החזקת המניה, יקבל הגנה טובה על מנייתו במקרה של נכס יורד, אך יאבד חלק גדול מרווחיו במקרה של נכס עולה, ולהפך (ראה הרחבה באסטרטגיית COVERED CALL).

- הדלתא נותנת שני פרמטרים חשובים מאוד למשקיע:
1. בכמה יעלה מחיר האופציה (פרמיה) בעליית נקודה אחת במחיר נכס הבסיס (בהנחת זמן , ריבית,IV , קבועים), כך שיוכל להעריך את הפסדיו בטווח הקצר (או את רווחיו במקרה הפוך).
2. בכמה יעלה מחיר האופציה, מתוך עלייה מסוימת בנכס הבסיס (החישוב הינו באחוזים מתוך עליה במונחי נכס הבסיס).

בנקודה זו יעשה המשקיע שימוש כאשר ירצה לחשב את הפסדיו / רווחיו במונחי נכס הבסיס שבשורט, כלומר נניח שכתב המשקיע אופ' בעלת דלתא 60%, הרי שעלייה של אחוז בנכס הבסיס יגרום למשקיע הפסד של 60% מתוך הפסד של אחוז בנכס הבסיס שבשורט (ראה דיון בגאמא), בהנחה של סטיית תקן קבועה במחיר האופציה.

משקיע הכותב אופציה מול החזקת נכס הבסיס (ראה דיון COVERED CALL),
מקבע את רווחיו בשוק עולה מול קבלת הגנה מסוימת בירידה מסוימת בנכס הבסיס. ככל שיכתוב אופציה בעלת דלתא גדולה יותר (בתוך הכסף), כך יקבל הגנה גבוהה יותר בירידות (הפרמיה הכתובה הנה גדולה יותר) ורווחיו המקובעים יהיו נמוכים יותר, ולהפך. (ראה גרף מס' 2), למעשה באסטרטגיה זו קונה המשקיע את נכס הבסיס (דלתא 100%) וכותב דלתא נמוכה יותר (בין1%-100%) כך שבטווח קצר הנו משקיע אופטימי שהדלתא המצטברת הנה חיובית.

בדלתא נותנת גם את ההסתברות (על פי התפלגות נורמאלית ובסטיית תקן גלומה) לאופציה לפקוע עם ערך חיובי אך על כך באסטרטגיות מתקדמות יותר.
למעשה במחשבה נוספת, ניתן לראות כי המשקיע הנוקט באסטרטגיה זו כותב למעשה אופ' PUT, פונקצית רווחיו והפסדיו דומה, התמחור דומה והבחירה הינה בפרמיה הגבוה יותר (כאשר יש כשל שוק) כדי להכביר רווחיו או למזער הפסדיו (ראה דיון באסטרטגיית SHORT PUT).
- חיסרון הגאמא:
גם המשקיע שישתמש בכתיבת אופ' ה-CALL כגידור מול הנכס המסוכן קרי: קניית הנכס המסוכן וכתיבת אופ' CALL (אמנם הפעולה שווה לשורט PUT אך עדיין מסוכנת פחות מ-LONG ), וגם המשקיע הספקולנט אשר כתב מס' רב של אופ' CALL כדי לבצע מכירת ספוט בחסר ללא השאלות ובעוצמה גדולה מאשר הונו העצמי מאפשר לו (יחס הון ל-MARGIN), שניהם "יסבלו" מ"אפקט הגאמא" אשר יגדיל את החשיפה במונחי נכס הבסיס ככל שיעלה נכס הבסיס, וכך יגדיל את החשיפה של המשקיעים להפסד בשוק העתידי (עלייה בדלתא האופציה הכתובה).

אילו יקטין את חשיפת המשקיעים לשורט בנכס הבסיס ככל שירד נכס הבסיס.
הגאמא הגבוהה ביותר תהיה באופציה שבאזור הכסף כאשר זמן הפקיעה קצר, לכן הסיכון באופציה כזו גבוה ביותר (כמובן הוא מקבל פיצוי באפקט טטה אגרסיבי). גרף מס' 3 מראה את השינויים בדלתא ובגאמא כפונקציה של הספוט וימים לפידיון.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

- אפקט הווגא:
כבר מהסעיף הקודם ניתן להבין כי המשקיע יסבול ככל שתיגדל תנודתיותו של הנכס המוביל. למעשה משקיע זה סובל מאפקט התרחקות מהספוט המגיע בתוחלת תמיד לרעתו.

בטווח הקצר יכול המשקיע לסבול מעלייה בנכס יותר ממה שציפה (במונחי דלתא מנוכה טטה), עקב קבלה של עוד כמה נקודות ווגא. במידה דומה יכול המשקיע ליהנות ממקרה הפוך בו תקטן סטיית התקן הגלומה באופ הכתובה.
עלייה בסטיית התקן של אופ' באזור הכסף כשזמן הפקיעה רחוק תיפגע במשקיע בצורה החזקה ביותר, ולהיפך (גרף 4 - עלייה וירידה בסטיית התקן כפונקציה של ימים ומחיר ספוט, גרף ימיני בעליית סטיית תקן וגרף שמאלי בירידת סטיית תקן).
גרף מס' 4
גרף מס' 4

- אפקט הטטה:
היות והמשקיע עתידית וקיבל פרמיה אשר נותנת מכירה אפקטיבית הגבוהה ממחיר הספוט הרי שהזמן פועל לטובת הכותב. כל יום שעובר ללא עלייה במחיר הנכס פועל לטובתו (בהנחת IV קבוע). אפקט הטטה פועל לטובת המשקיע בצורה חזקה יותר ככול שהזמן לפדיון מתקצר.
גרף מס' 5
גרף מס' 5

- אפשרויות ארבטרז':
-C=-P-S-+RS
C-=F- P-
-C=-P -C1+RS
+S-C=-P

מקרא:
F=FUTURE
S=
RS=ריבית
C1=CALL 001

- טיפ:
- כאשר סטיות התקן הגלומות בפרמיות של אופציות ה-CALL גבוהות מאוד' יעדיף המשקיע המחזיק במניה לבצע שורט באופ' ה-CALL בצורה מתונה ולקזז מעט את החזקתו במניה (ביצוע שורט מכוסה של כ-40%-20% כיסוי מול החזקת המניה).

- כאשר משקיע ספקולנט קניה של אופציות CALL מחוץ לכסף כדי להרוויח מעלייה במחיר נכס המוביל, כדאי לו לשקול מכירה בשורט באופציית CALL עמוקה בכסף כדי לממן את הפרמיות הקנויות (כולם או חלקם) ולקבל גבוה יותר על הונו העצמי.
- ככל שעקום הסטיות תלול יותר - סקיו חד (סטיות התקן באופ בעלי מחיר מימוש נמוך גבוהות מהותית מאופ בעלי מחיר מימוש גבוה) יעדיף הכותב לכתוב בתוך הכסף ולהיפך.

לזירה של זיו פניני במגזין שוק ההון של מגדל
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה