אודות החברה

צור שמיר אחזקות בע"מ
871,288
השקעה ואחזקות
1959
קוסט פורר גבאי את קסירר
730
520025586
03-6251400
03-9191911
רח' אפעל 35, פתח-תקוה 4951132
החברה, צור שמיר אחזקות בע"מ, פועלת באמצעות חברות מוחזקות בתחום הביטוח, הפיננסים והנדל"ן המניב:
- הפעילות בעסקי הביטוח כוללת עסקי ביטוח כללי, ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח וביטוח בריאות.
- פיננסים: מתן אשראי לרכישת רכב (בעיקר יד שניה), מתן אשראי להלוואות לכל מטרה ומתן הלוואות למטרות ייעודיות בבתי עסק שונים.
- נדל"ן מניב: השקעה בנכסים מניבים בישראל ובחו"ל (בלגיה, פולין וקנדה), בעיקר בתחום המשרדים.
אחזקותיה העיקריות של צור הינן החברות הציבוריות ביטוח ישיר, איידיאיי ביטוח ואדגר.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה