אודות החברה

בנק ירושלים בע"מ
579,656
בנקים
1963
קוסט פורר גבאי את קסירר
726
520025636
076-8096000
076-8096019
רח' הרברט סמואל 2, ירושלים 9463201
התאגיד, בנק ירושלים בע"מ, פועל באמצעות סניפיו וחברות בנות ומספק מגוון שירותים בנקאיים בחמישה מגזרי פעילות עיקריים:
- משקי הבית: הלוואות לרכישת דירת מגורים ונכסים מסחריים, הלוואות צרכניות וכרטיסי אשראי, חשבון עו"ש, פקדונות וחסכונות, מסגרות עובר ושב, הלוואות לרכישת כלי רכב, פעילות בשוק ההון בניירות ערך וייעוץ השקעות.
- בנקאות פרטית: הלוואות לדיור ואחר (בדומה למגזר משקי בית).
- מגזק עסקי: ליווי פרוייקטים לבניה למגורים, מימון פרויקטים להתחדשות עירונית, עסקאות פינוי-בינוי, מימון קבוצות רכישה, מימון פרויקטים בתחום האנרגיה הסולארית וכן הלוואות מסחריות.
- מגזר מוסדיים: גיוס מקורות מימון ומתן שירותי מסחר ללקוחות הכוללים חברות ביטוח, חברי בורסה וקרנות נאמנות.
- ניהול פיננסי: ניהול ההון הפיננסי הפנוי של הבנק, ניהול נכסים והתחייבויות, ניהול תיק הנוסטרו של הבנק, ניהול החשיפות לסיכוני שוק וכן פעילות מול בנקים בארץ ובחו"ל.
נציין כי בעלת השליטה בבנק ירושלים היא החברה הציבורית יצוא.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה