אודות החברה

מוניציפל בנק בע"מ
626,947
בנקים
1953
בריטמן אלמגור זהר ושות'
711
520019753
03-7647600
03-6868336
רח' הארבעה 19, תל אביב 6473919
החברה, מוניציפל בנק בע"מ (לשעבר דקסיה ישראל), עוסקת בתחומי הפעילות הבאים:
- מתן אשראי לזמן קצר ולזמן ארוך בעיקר לרשויות מקומיות ולתאגידי מים וביוב, לחברות עירוניות כלכליות, לספקי הסקטור העירוני והציבורי וכן לגורמים אחרים בעיקר בסקטור העירוני והציבורי בישראל, לרבות בתחומי התשתיות, מימון נדל"ן מניב, ליסינג ורכישת אמצעי תחבורה ציבורית.
- גיוס פיקדונות, בעיקר ממשקיעים מוסדיים, מרשויות מקומיות ומחברות אחרות, והנפקות של אגרות חוב, כתבי התחייבות נדחים וניירות ערך מסחריים.
במרץ 2018 הושלמה עסקה לפיה מכרה Dexia Credit Local את כל אחזקותיה במוניציפל, המהוות כ-59% מההון המונפק והנפרע של הבנק. בהתאם לכך, לאחר המכירה הפכה מוניציפל לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה