אודות החברה

בנק דקסיה ישראל בע"מ
624,740
בנקים
1953
בריטמן אלמגור זהר ושות'
711
520019753
03-7647600
03-6868336
רח' הארבעה 19, תל-אביב 64739
עיקר פעילותה של החברה, בנק דקסיה ישראל בע"מ, הינו מתן אשראי לרשויות מקומיות ולמוסדות עירוניים, מכספי פקדונות, אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים ומתוך הונה העצמי של החברה.
כמו כן, מנהלת דקסיה ישראל תיקי הלוואות עבור הממשלה וגופים אחרים ובאחריותם.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה