אודות החברה

פועלים אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ
159,417
שירותים פיננסיים
1993
זיו האפט
1106
511819617
03-5193414
03-5175414
רח' הארבעה 28, תל-אביב 6473925
החברה, פועלים אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ, והחברה הבת שלה עוסקות בניהול הנפקות עבור תאגידים המבקשים לגייס הון בשוק ההון בישראל. הכנסות קבוצת פועלים איביאי נובעות בעיקר מניהול הנפקות (לרבות שירותי הפצה וניהול קונסורציום חתמים להנפקות) של חברות המציעות ניירות ערך לציבור בישראל על פי תשקיף, ומניהול הנפקות פרטיות של חברות למשקיעים מוסדיים.
במסגרת פעילותה, מלווה החברה את תהליכי ההכנה והתכנון של ההנפקות וכן עוסקת בשיווק ניירות הערך המוצעים בהנפקות, למשקיעים פוטנציאליים.
פעילות קבוצת פועלים איביאי מבוצעת בישראל ושיווק ניירות הערך שאת הנפקתן היא מנהלת, נעשה בעיקר למשקיעים שמקומם בישראל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה