חדשות בינלאומי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • בינלאומי - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • בינלאומי - מצגת החברה, דוחות ליום 31.3.19
  • בינלאומי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • בינלאומי - מצגת דוחות כספיים לשנת 2018 באנגלית ובעברית
  • בינלאומי - מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 3.3.19
  • בנלמ-אושרו הסכמות עם ועד הפקידים לפרישה מרצון של עובדים+מו"מ..
  • בינלאומי- הושלם מיזוג בנק אוצר החייל(בת) עם ולתוך הבנק
  • בנלמ-הופסקו עיצומי עובדי מתף,הסכם קיבוצי עימם ייחתם עד ...
  • בינלאומי-הסכמות עם וועד עובדי אוצר החייל,הסתיימה השביתה -המשך
  • בנלמ-ועד עובדי חב הבת אוצר החייל הודיע על שביתה ללא הגבלת זמן

  חדשות סקטור בנקים