חדשות גיבוי אחזקות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גיבוי אחזקות - פתיחת מסחר ביום 23.4.19-גיבוי אחז אגח א
   | קישור ל-PDF
  • גיבו-דוח ה.מדף להנפקת אגח א ע"פ ת. מדף מ-,27.11.18הזמנות:18.4
   | קישור ל-PDF
  • גיבוי אחזקות - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018- תיקון בדוח תזרים מזומנים
   | קישור ל-PDF
  • גיבוי אחזקות - מצגת לשוק ההון-מרץ 2019
  • גיבוי אחזקות - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלטר-ש - פנתה לבורסה בבקשה לחידוש מסחר ברשימה הראשית, פרטים...
  • אלטר-ש-יציאה מרשימת שימור,העברה לרשימה ראשית בד.סחירות ב..15.1
   | קישור ל-PDF
  • אלטר-ש- הושלמו כל התנאים המתלים והושלמה עסקת גיבוי איתן,פרטים
  • אולטרה אקויטי-ש - מינוי מנכ"ל-בזורה אבי
  • אלטר-גיבוי איתן-התקבל היתר שליטה מעודכן שאינו משפיע על מתוו..

  חדשות סקטור שירותים פיננסיים