אודות החברה

דלק מערכות אנרגיה בע"מ
--
חיפושי נפט וגז
1981
זיו האפט
565
520032681
09-8638444
09-8638577
רח' אבא אבן 19, הרצליה 4612001
עיקר פעילותה של החברה, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הינו באמצעות השותפות המוגבלת דלק קידוחים. עיקר עיסוקה של השותפות הינו בחיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט, ובכלל זה בהפקה ומכירה של גז טבעי וקונדנסט ממאגר תמר, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר, בפיתוח מאגר לוויתן ובקידום מסחור הגז הטבעי והקונדנסט ממנו, בקידום תוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן לשווקי יעד נוספים, בקידום ותכנון של מסחור הגז הטבעי ופיתוח מאגר אפרודיטה, בבחינת חלופות תשתית שונות להזרמת גז טבעי לשווקי יעד נוספים, בפעילות חיפושים בנכסי הנפט בהם מחזיקה השותפות לרבות למטרות נפט, לצד בחינת כניסה לנכסי נפט נוספים בישראל ובאגן הים התיכון.
באוק' 2018 נמחקו מניות דלק אנרגיה מהרישום למסחר בבורסה (אגרות החוב ממשיכות להיסחר כרגיל). זאת כתוצאה מהצעת רכש, שבעקבותיה מוחזקת החברה בבעלות מלאה ע ידי קבוצת דלק.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה