אודות החברה

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
--
ביטוח
1994
קוסט פורר גבאי את קסירר
1187
520042177
03-7962624
03-7967412
רח' המלאכה 6, חולון 5811801
החברה, הכשרה חברה לביטוח בע"מ, עוסקת בתחומי הביטוח כדלקמן:
- ביטוח כללי רכב חובה: כולל ביטוח רכב חובה בלבד.
- ביטוח כללי רכב רכוש: כולל ביטוח רכב מקיף וצד ג'.
- ביטוח כללי אחר: יתר ענפי הביטוח הכללי שאינם רכב, כגון אובדן רכוש ובתי עסק, ביטוח מקיף דירות, ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות המוצר, ביטוח תאונות אישיות וביטוח ימי.
- ביטוח חיים וחיסכון טווח ארוך: מעניק כיסוי אירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים שונים, כגון מוות, נכות, אובדן כושר עבודה, בריאות, מחלות קשות וכו'.
במרץ 2011 הפכה הכשרה חב לביטוח לחברה פרטית, בעקבות הצעת רכש מלאה למניותיה. נדגיש כי אגרות החוב של החברה ממשיכות להיסחר.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה