פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 18/12/20
תשלום קרן אחרון 18/12/25
דרוג מעלות + אופק שלילי BB-
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.95
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 18/06/19
תאריך אקס 06/06/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 20.98
ערך מתואם ברוטו 124.33
מח"מ 3.15
נטו מקוזז 15.98
נטו להחזקה 18.76
ערך מתואם נטו 123.69
טווח לפדיון 6.58
מרווח ממשלתי 21.77

תיאור אג"ח

האג"ח אינן מובטחות בשעבודים.

עילות לפירעון מיידי:

  • אם החברה לא תפרע סכום כלשהוא שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 14 יום לאחר שהגיע מועד פירעונו.
  • אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל.
  • אם החברה תפר או לא תמלא אחר כל תנאי או התחייבויות מהותיים הכלולים באג"ח.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
18/06/19 2.48 -- -- 30,523 30,523
18/12/19 2.48 -- -- 30,523 30,523
18/06/20 2.48 -- -- 30,523 30,523
18/12/20 2.48 16.67 205,542 30,523 236,065
18/06/21 2.06 -- -- 25,426 25,426
18/12/21 2.06 16.67 205,542 25,426 230,968
18/06/22 1.65 -- -- 20,359 20,359
18/12/22 1.65 16.67 205,542 20,359 225,901
18/06/23 1.24 -- -- 15,261 15,261
18/12/23 1.24 16.67 205,542 15,261 220,803
18/06/24 0.82 -- -- 10,164 10,164
18/12/24 0.82 16.67 205,542 10,164 215,706
18/06/25 0.41 -- -- 5,097 5,097
18/12/25 0.41 16.67 205,542 5,097 210,639
סה"כ 1,233,251 274,707 1,507,958
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות