פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 17/05/20
תשלום קרן אחרון 16/05/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 17/11/19
תאריך אקס --
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 59.01
ערך מתואם ברוטו 111.39
מח"מ 2.01
נטו מקוזז 44.76
נטו להחזקה 52.88
ערך מתואם נטו 111.26
טווח לפדיון 5.89
מרווח ממשלתי 59.82

תיאור אג"ח

כל עוד נמשך המשא ומתן לגיבוש הסדר עם מחזיקי אגרות החוב של החברה, לא תוכל החברה להמשיך בביצוע תשלומים בגין קרן וריבית של חובותיה לנושיה הפיננסים על פי לוחות הסילוקין הנוכחיים.

ביום 7.9.2016 הושלמה עסקת מכירת חברת הבת אפי פיתוח למר לב לבייב. התמורה בסך של 550 מיליון ש"ח הועברה לחשבונות נאמנות על שם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' עד כח') לטובת פרעון מוקדם חלקי ביום 25.9.16.

שעבודים:

  • שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על 14,513,698 מניות של אפריקה נכסים, אשר בבעלות החברה, המהוות 51% מהונה המונפק והנפרע של אפריקה נכסים, לרבות כל הפירות הנובעים ו"הזכויות הנלוות" הקשורות למניות אלה.
  • שעבוד שוטף יחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות החברה בהלוואות בעלים (ככל שקיימות), לרבות בהסכמים אשר מכוחם ניתנו ו/או יינתנו הלוואות הבעלים,שהעמידה ו/או תעמיד החברה לאפריקה נכסים.
  • שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה על דרך ההמחאה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויותהחברה לקבלת דמי ניהול מאפריקה נכסים.
  • שעבוד שלילי - עד למועד הסילוק המלא של האג"ח מתחיבת החברה ביחס לכל נכסיה העצמיים הקיימים או העתידיים שלא לשעבדם, למשכנם או להעמידם כבטוחה ללא הסכמת מחזיקי האג"ח שתתקבל ברוב רגיל.

התחייבויות החברה:

  • היחס בין החוב פיננסי נטו ל CAP לא יעלה על 70%.

קיימות מספר עילות לפרעון מיידי, ביניהן:

  • הפסקת הדרוג של האג"ח לתקופה העולה על 90 יום.
  • מכירת מניות ע"י לב לבייב באופן שהחזקתו תרד מתחת ל- 45%. לאחר ביצוע התחייבות השקעה של 200 מיליון ₪, יוכל להחזיק לכל הפחות 33%.
  • לב לבייב יחזיק למעלה מ- 50% ממניות חברת ממורנד.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
17/11/19 4 -- -- 42,370 42,370
17/05/20 4 16.67 176,542 42,370 218,912
16/11/20 3.33 -- -- 35,308 35,308
16/05/21 3.33 16.67 176,542 35,308 211,850
16/11/21 3.58 -- -- 37,957 37,957
16/05/22 3.58 16.67 176,542 37,957 214,499
16/11/22 2.69 -- -- 28,467 28,467
16/05/23 2.69 16.67 176,542 28,467 205,009
16/11/23 1.79 -- -- 18,978 18,978
16/05/24 1.79 16.67 176,542 18,978 195,520
17/11/24 0.9 -- -- 9,489 9,489
16/05/25 0.9 16.67 176,542 9,489 186,031
סה"כ 1,059,252 345,140 1,404,392
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות