פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 02/12/19
תשלום קרן אחרון 02/12/30
דרוג מעלות + אופק יציב AAA
דרוג מידרוג + אופק יציב Aaa
שיעור ריבית 1.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 02/12/19
תאריך אקס 26/11/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.17
ערך מתואם ברוטו 101.86
מח"מ 5.75
נטו מקוזז 0.04
נטו להחזקה -0.28
ערך מתואם נטו 101.62
טווח לפדיון 11.46
מרווח ממשלתי 0.61

תיאור אג"ח

שעבודים:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהם.
החברה תהיה רשאית לשעבד ולהעביר את רכושה ולעשות בו עסקאות כפי שתבחר לנכון ללא כל הגבלה בסכום או אחרת.

פדיון מוקדם:

החברה לא תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמתה.

עילות עיקריות לפירעון מיידי:
 • אם נתמנה לחברה מפרק או ניתן צו למינוי מפרק על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת).
 • אם ימונה כונס זמני ו/או קבוע לחברה ו/או לבנק ו/או לנכסיהם, כולם או חלק מהותי מהם.
 • אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של עיקול ו/או הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים.
 • אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.
 • אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרות החוב או בשטר הנאמנות.
 • אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 יום.
 • החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר הנאמנות, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.
 • תעודות ההתחייבות נמחקו מהמסחר בבורסה.
 • החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלה יהיו מעת לעת, או אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה.
 • אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות הסדר או פשרה עם נושיה.
 • בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב.
 • הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים.
 • אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
02/12/19 1.75 8.33 363,578 76,382 439,960
02/12/20 1.6 8.33 363,578 70,042 433,620
02/12/21 1.46 8.33 363,578 63,626 427,204
02/12/22 1.31 8.33 363,578 57,286 420,865
02/12/23 1.17 8.33 363,578 50,947 414,525
02/12/24 1.02 8.33 363,578 44,607 408,185
02/12/25 0.88 8.33 363,578 38,191 401,769
02/12/26 0.73 8.33 363,578 31,851 395,429
02/12/27 0.58 8.33 363,578 25,512 389,090
02/12/28 0.44 8.33 363,578 19,095 382,674
02/12/29 0.29 8.33 363,578 12,756 376,334
02/12/30 0.15 8.37 365,324 6,416 371,740
סה"כ 4,364,682 496,712 4,861,394
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות