פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/12/19
תשלום קרן אחרון 30/12/21
דרוג מעלות + אופק יציב A+
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 1.48
סוג ריבית משתנה
תדירות ריבית רבעוני
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/09/19
תאריך אקס --
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.4
ערך מתואם ברוטו 100
מח"מ 1.52
נטו מקוזז 1.19
נטו להחזקה 1.17
ערך מתואם נטו 100
טווח לפדיון 2.53
מרווח ממשלתי 1.03

תיאור אג"ח

• האג"ח אינן מובטחות בבטוחות או בשעבודים כלשהם.
• איחור בתשלום קרן / ריבית העולה על 5 ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו, ישא ריבית פיגורים הנהוג באותה עת בבנק לאומי.
• עילות לפירוען מיידי:
-אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 45 ימים לאחר שהגיע זמן פירעונו
- אם ימומשו שעבודים, יוטל עיקול או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל
- אם החברה תפסיק את תשלומיה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/09/19 0.38 -- -- 1,239 1,239
30/12/19 0.38 33.33 109,228 1,239 110,468
30/03/20 0.25 -- -- 827 827
30/06/20 0.25 -- -- 827 827
30/09/20 0.25 -- -- 827 827
30/12/20 0.25 33.33 109,228 827 110,055
30/03/21 0.13 -- -- 413 413
30/06/21 0.13 -- -- 413 413
30/09/21 0.13 -- -- 413 413
30/12/21 0.12 33.33 109,228 403 109,631
סה"כ 327,685 7,427 335,112
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות