פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/11/20
תשלום קרן אחרון 30/11/36
דרוג מעלות + אופק יציב AA-
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.15
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/11/19
תאריך אקס 18/11/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.95
ערך מתואם ברוטו 122.73
מח"מ 7.93
נטו מקוזז 1.28
נטו להחזקה 0.79
ערך מתואם נטו 122.64
טווח לפדיון 17.46
מרווח ממשלתי 2.18

תיאור אג"ח

שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:
  • • אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.
  • • החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.

עילות לפירעון מיידי:
  • אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
  • אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.
  • אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.
  • אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.
  • אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
  • אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/11/19 2.58 -- -- 111,903 111,903
31/05/20 2.58 -- -- 111,903 111,903
30/11/20 2.58 5.88 255,632 111,903 367,535
31/05/21 2.42 -- -- 105,301 105,301
30/11/21 2.42 5.88 255,632 105,301 360,933
31/05/22 2.27 -- -- 98,698 98,698
30/11/22 2.27 5.88 255,632 98,698 354,331
31/05/23 2.12 -- -- 92,208 92,208
30/11/23 2.12 5.88 255,632 92,208 347,840
31/05/24 1.97 -- -- 85,606 85,606
30/11/24 1.97 5.88 255,632 85,606 341,238
31/05/25 1.82 -- -- 79,004 79,004
30/11/25 1.82 5.88 255,632 79,004 334,636
31/05/26 1.67 -- -- 72,401 72,401
30/11/26 1.67 5.88 255,632 72,401 328,034
31/05/27 1.51 -- -- 65,799 65,799
30/11/27 1.51 5.88 255,632 65,799 321,431
31/05/28 1.36 -- -- 59,197 59,197
30/11/28 1.36 5.88 255,632 59,197 314,829
31/05/29 1.21 -- -- 52,706 52,706
30/11/29 1.21 5.88 255,632 52,706 308,339
31/05/30 1.06 -- -- 46,104 46,104
30/11/30 1.06 5.88 255,632 46,104 301,736
31/05/31 0.91 -- -- 39,502 39,502
30/11/31 0.91 5.88 255,632 39,502 295,134
31/05/32 0.76 -- -- 32,900 32,900
30/11/32 0.76 5.88 255,632 32,900 288,532
31/05/33 0.61 -- -- 26,297 26,297
30/11/33 0.61 5.88 255,632 26,297 281,930
31/05/34 0.45 -- -- 19,695 19,695
30/11/34 0.45 5.88 255,632 19,695 275,327
31/05/35 0.3 -- -- 13,205 13,205
30/11/35 0.3 5.88 255,632 13,205 268,837
31/05/36 0.15 -- -- 6,602 6,602
30/11/36 0.15 5.88 255,632 6,602 262,235
סה"כ 4,345,749 2,126,158 6,471,907
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות